L’Ajuntament de Masquefa celebrarà aquest dijous, dia 8, la sessió ordinària del Ple Municipal del mes de maig.

Tindrà lloc a 2/4 de 8 de la tarda a la Sala de Plens de l’Ajuntament (C/Major, 93).

La sessió serà retransmessa en directe per l’emissora municipal Ràdio Masquefa (91.6 FM).

 

Ordre del dia

1. Aprovació de les actes de Ple de sessions anteriors:
-Acta sessió ordinària del Ple de 10 d’abril de 2014.
-Acta sessió extraordinària del Ple de 28 d’abril de 2014.

2. Assabentat correspondència de tràmit i Decrets de l’ Alcaldia.

3. Despatx Alcaldia.

Àrea d’Economia, Hisenda i Administració
4. Aprovar, si s’escau, la segona pròrroga del contracte de concessió de la gestió del servei públic d’atenció infància i a la família de l’Ajuntament de Masquefa – Exp. 163/2009.

5. Aprovar, si s’escau, la modificació del contracte de serveis de neteja d’edificis i dependències municipals de l’Ajuntament de Masquefa, expedient núm. 32/2011.

6. Assabentat al Ple de l’informe d’intervenció de seguiment trimestral del pla d’ajust, primer trimestre 2014.

7. Assabentat al Ple sobre els terminis previstos pel pagament d’obligacions, primer trimestre 2014.

8. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de crèdits 9/2014 del pressupost municipal del 2014.

Àrea de Serveis Personal
9. Assabentat al Ple de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió del 28 d’abril de 2014 d’aprovació de les normes internes i barems per a l’atorgament d’ajuts per al consum del bloc 1 del subministrament d’aigua i clavegueram.

10. Aprovació, si s’escau, de la moció de suport a la candidatura per a la declaració de patrimoni mundial de la UNESCO de la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll.

Àrea de Governació Interior i Serveis Sectorials
11. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Masquefa a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya.

12. Aprovació, si s’escau, de l’acord-conveni d’aplicació als empleats/des de l’Ajuntament de Masquefa 2014-2016.

13. Aprovació, si s’escau, de la declaració de la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques “35 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS AL SERVEI DE LA CIUTADANIA”.

14. Dictamen sobre l’aprovació de la moció sobre la pobresa energètica presentada pel grup polític municipal PM-PSC-APM.

Altres
15. Assabentat assumptes tractats a la Junta de Govern Local.

16. Assumptes tràmit.

17. Mocions, precs i preguntes.