L’Ajuntament de Masquefa celebrarà aquest dijous, dia 10, la sessió ordinària del Ple Municipal corresponent al mes de juliol.

Tindrà lloc a 2/4 de 8 de la tarda, a la Sala de Plens, de l’Ajuntament (C/ Major, 93).

El Ple serà retransmès en directe per l’emissora municipal, Ràdio Masquefa (91.6 FM).

Ordre del dia

1. Aprovació de les actes de Ple de sessions anteriors:

-Acta sessió ordinària del ple de 12 de juny de 2014.

2. Assabentat correspondència de tràmit i Decrets de l’Alcaldia.

3. Despatx Alcaldia.

Àrea d’Economia, Hisenda i Administració

4. Resolució, si s’escau, de l’al·legació presentada pel regidor Sr. Juan Jose García Mora, en representació de Força Masquefa contra el compte general de l’exercici de 2013 i aprovació de l’esmentat compte general.

Àrea del Territori

5. Aprovació, si s’escau, de la modificació del conveni subscrit el 3 de desembre de 2010 i modificat en data 14 de desembre de 2011, entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Masquefa amb l’objecte de finançar les obres de construcció del centre de salut de Masquefa.

Àrea de Governació Interior i Serveis Sectorials

6. Aprovació, si s’escau, de la proposta de suport a l’acte pel dret a decidir dels electes locals a Catalunya.

7. Aplanar-se, si s’escau, en els recursos contenciosos administratius formulats per les operadores de telefonia mòbil, en relació a l’ordenança fiscal municipal, reguladora de la taxa d’aprofitament especial del domini públic a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general, que se segueixen en el TSJC.

Altres

8. Assabentat assumptes tractats a la Junta de Govern Local.

9. Assumptes tràmit.

10. Mocions, precs i preguntes.