L’Ajuntament de Masquefa celebrarà aquest dijous, dia 12, la sessió ordinària del Ple Municipal del mes de juny.

Tindrà lloc a 2/4 de 8 de la tarda, a la Sala de Plens de l’Ajuntament (C/ Major, 93).

El Ple serà retransmès en directe per l’emissora municipal Ràdio Masquefa (91.6 FM)

Ordre del dia
1. Aprovació de les actes de Ple de sessions anteriors:
-Acta sessió ordinària del Ple de 8 de maig de 2014.

2. Assabentat correspondència de tràmit i Decrets de l’Alcaldia.

3. Despatx d’Alcaldia.

Àrea d’Economia, Hisenda i Administració
4. Assabentat al Ple de l’informe tramés al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, del compliment d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera corresponent al primer trimestre de l’exercici 2014.

5. Adhesió, si s’escau, a la modificació de determinades condicions financeres de les operacions d’endeutament subscrites amb càrrec al mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.

Àrea del Territori
6. Aprovació inicial, si s’escau, del mapa de capacitat acústica del municipi de Masquefa.

7. Aprovació provisional, si s’escau, del Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Paisatgístic de Masquefa.

Àrea de Serveis Personals
8. Aprovació, si s’escau, de la moció contra l’aplicació de la Llei Wert (Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa – LOMQE).

Àrea de Governació Interior i Serveis Sectorials
9. Adhesió, si s’escau, de l’Ajuntament de Masquefa al Protocol General de Serveis de la Xarxa Audiovisual Local SL (XAL).

10. Aprovació, si s’escau, de la xifra del Padró Municipal d’Habitants de Masquefa a 1 de gener de 2014.

11. Aprovació, si s’escau, de les Festes Locals de Masquefa per a l’any 2015.

12. Aprovació, si s’escau, de la moció pel Dret a decidir, el Referèndum del 9N i la República Catalana.

Altres
13. Assabentat dels assumptes tractats a la Junta de Govern Local.

14. Assumptes tràmit.

15. Mocions, precs i preguntes.