L’Ajuntament de Masquefa celebrarà aquest dijous, dia 18, la sessió ordinària del Ple Municipal corresponent al mes de setembre.

Tindrà lloc a 2/4 de 8 de la tarda, a la Sala de Plens de l’Ajuntament (C/ Major, 93).

El Ple serà retransmès en directe per l’emissora municipal Ràdio Masquefa (91.6 FM).

Ordre del dia

1. Aprovació de les actes de Ple de sessions anteriors:
– Acta sessió ordinària del Ple de 10 de juliol de 2014.
– Acta sessió extraordinària i urgent del Ple d’1 d’agost de 2014.

2. Assabentat correspondència de tràmit i Decrets de l’ Alcaldia.

3. Despatx Alcaldia.

Àrea d’Economia, Hisenda i Administració
4. Assabentat sobre els terminis previstos pel pagament d’obligacions, segon trimestre 2014.

5. Assabentat al Ple de l’informe d’intervenció de seguiment trimestral del pla d’ajust, segon trimestre 2014.

6. Assabentat al Ple de l’informe tramés al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, del compliment d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera corresponent al segon trimestre de l’exercici 2014.

7. Aprovació, si s’escau, de la proposta de baixa de drets reconeguts pendents de cobraments presentada per l’Organisme de Gestió Tributària, per insolvència del deutor.

8. Aprovació, si s’escau, de la proposta de baixa de drets reconeguts pendents de cobraments presentada per l’Organisme de Gestió Tributària, per insolvència del deutor.

9. Aprovació, si s’escau, de la rescissió del conveni amb l’Alzinar Societat Recreativa i Cultural, de cofinançament, renovació i regulació d’ús de la piscina.

10. Aprovació, si s’escau, de la no liquidació de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus, dels exercicis 2012, 2013 i 2014, pel concepte de locals comercials inactius.

Àrea del Territori
11. Aprovació, si s’escau, de nomenclàtor de nou passeig.

Àrea de Serveis Personals
12. Assabentat de l’acord de la Junta de Govern Local de 23 de juliol de 2014 d’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Masquefa per a la realització del curs de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de formació professional de grau mitjà.

13. Assabentat de l’acord de la Junta de Govern Local de 23 de juliol de 2014 d’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Masquefa per a la realització del curs de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de formació professional de grau superior.

14. Assabentat de l’acord de la Junta de Govern Local de 23 de juliol de 2014 d’aprovació de l’addenda del conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Masquefa per al projecte d’escolaritat compartida.

Àrea de Governació Interior i Serveis Sectorials
15. Aprovació, si s’escau, de la compatibilitat per a l’exercici d’una segona activitat privada per compte aliè.

Altres
16. Assabentat assumptes tractats a la Junta de Govern Local.

17. Assumptes tràmit.

18. Mocions, precs i preguntes.