L’Ajuntament recorda que els propietaris de finques i parcel·les, segons el Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, tenen l’obligació legal de mantenir-les nétes i en condicions de seguretat, salubritat i decòrum, tancant els terrenys i retirant-ne els matolls, les males herbes i les escombraries.

Amb aquesta mesura s’evita el risc d’incendis i també altres problemes de salubritat i higiene, com ara l’aparició de rates, mosquits tigre i altres insectes.

En cas que els propietaris no les mantinguin en les degudes condicions, l’Ajuntament pot obrir expedients d’ordre d’execució i ordenar als propietaris que netegin les parcel·les. Si els propietaris no ho fan s’exposen a importants sancions econòmiques. A més, l’Ajuntament pot encarregar-se de fer la neteja subsidiària de les parcel·les, repercutint-ne el cost econòmic als propietaris de les finques.