Per acord de la Junta de Govern Local de 28 d’abril de 2008, s’han aprovat la convocatòria i les bases que regiran la selecció de dues places de conserge als CEIPs locals amb caràcter laboral permanent, per concurs oposició lliure de 2 places, com a personal laboral fix segons les següents bases:

  Bases