Benvolguts,

Davant l’escrit que signa la Junta de l’Alzinar i que ha fet arribar a tots els socis a final de setembre, em veig en l’obligació d’exposar-vos quina és la posició de l’Ajuntament respecte de la rescissió del conveni de la piscina per incompliments reiterats per part de l’Alzinar, situació que lamento profundament.

Com ja deveu saber, us puc dir que des de l’Ajuntament hem fet tots els possibles per evitar que s’arribés a aquest punt. Hem buscat acords. Hem estès en tot moment la mà a la Junta per trobar solucions a les necessitats de l’entitat. Però, des de la decepció, constato que no hem estat capaços d’arribar a un acord en aquesta qüestió.

Em dol doblement, com a alcalde, i com a soci de l’entitat, que la Junta de l’Alzinar digui coses que no són veritat. Se’ns retreu que no hem complert mai el conveni, segons diu el títol de la carta que heu rebut. Segur -perquè tots som humans- que hem pogut cometre alguna errada. Però és fals que l’Ajuntament tingui deutes amb aquesta entitat o amb cap altra.

Ara bé, és evident que qualsevol entitat que rep diners públics, diners de tots, està obligada a complir els compromisos que ha adquirit ella mateixa signant un conveni amb l’Ajuntament, i aquesta Junta els ha incomplert reiteradament.

La Junta de l’Alzinar no ha presentat la memòria ni el pressupost de l’activitat de la piscina en les últimes anualitats, de manera que l’Ajuntament no ha pogut conèixer i per tant, no ha pogut aprovar, la memòria, i tot el que comporta. La presentació d’aquesta memòria és un dels requisits que consta en el conveni signat amb l’Alzinar en data 25 d’abril de 2007.

Fa anys que, com la Junta reconeix en el seu escrit, tampoc no presenta la liquidació econòmica, provocant una manca total de transparència en els recursos públics. Les liquidacions anuals són l’instrument que permeten establir dotacions públiques a l’Alzinar pel que fa a la piscina.

En no disposar de la memòria, i no haver-la pogut aprovar, l’Ajuntament tampoc no ha pogut acordar les tarifes, que han estat fixades unilateralment per la Junta de l’Alzinar, com bé admet també en el seu escrit.

Tampoc no ha complert amb l’esperit dels descomptes previstos. Segons el conveni, les entrades diàries han de tenir el mateix descompte tant per als socis de l’entitat com per als veïns empadronats, el 25% respecte la tarifa aprovada. I en canvi les tarifes, aquest estiu, presentaven diferències substancials. Per posar un exemple: els adults han pagat 4 euros en el cas dels socis, i 6,5 euros les persones no sòcies. En conclusió, els veïns de Masquefa empadronats, i que no són socis, no s’acaben beneficiant de cap descompte real.

L’Alzinar és de les poques, per no dir l’única, entitat del poble que disposa de patrimoni. Patrimoni que s’ha forjat a base del treball voluntari de moltes i moltes persones. L’Ajuntament, independentment de l’equip de govern de torn, sempre ha valorat i ha tingut present una entitat que va néixer per defensar la nostra cultura, les nostres tradicions i les nostres festes, en un moment en què l’Ajuntament no ho feia. En aquest sentit, des de fa 52 anys, tots hem pogut gaudir de les meravelloses Festes Majors a la pista de l’Alzinar, patrimoni de l’entitat. Aquest any 2014, l’Ajuntament va saber, a l’abril, que no es podia disposar d’aquest espai per fer la Festa Major. Però aquest no és el motiu que ara ens ocupa.

L’Alzinar ha fet sempre moltes activitats en favor no només dels socis sinó també per a tots els masquefins. Conscients d’això, i de la singularitat de tenir patrimoni, que cal mantenir precisament per fer aquestes activitats, l’Ajuntament ha fet sempre costat a l’Alzinar aportant recursos, tant per fer inversions com per fer activitats.

Durant el període 2007-2014, les relacions econòmiques i per la realització d’activitats entre l’Ajuntament i l’Alzinar s’han vehiculat mitjançant els següents convenis:

  1. Conveni per a activitats de l’any 1997.
  2. Conveni per a la piscina de l’any 2007.
  3. Conveni per a l’arranjament i utilització de la pista de l’any 2008.

Us faré un relat de quines han estat les aportacions de l’Ajuntament a l’Alzinar, durant aquests anys que fa que faig d’alcalde, per a la piscina, les activitats culturals i les esportives. Ja deixo de banda altres aportacions com la Festa Major, que des del 2007, assumeix, des del punt de vista econòmic, íntegrament l’Ajuntament. I també deixo de banda el cost del consum de l’aigua, que no està inclòs en les xifres que ara us detallaré, ja que l’Ajuntament ho ha assumit com un consum propi. Quan parlem del cost de l’aigua, només parlem dels impostos, és a dir, del cànon de l’aigua.

 

Any 2007

CONVENI PISCINA Aportació vas de la piscina 40.000,00
  Cànon de l’aigua 3.214,62
  Altres despeses de la piscina 3.754,60
CONVENI ACTIVITATS Activitats culturals 6.816,16
APORTACIÓ TOTAL   53.785,38

Aquell any, el 6 d’agost, l’entitat va demanar iniciar les negociacions per fer un conveni d’ús de la pista de l’Alzinar.

 

Any 2008

CONVENI PISCINA Cànon de l’aigua 3.085,46
  Altres despeses de la piscina 3.463,64
CONVENI ACTIVITATS Activitats culturals 5.613,91
CONVENI PISTA Construcció pista 56.299,29
  Equipament de la pista 6.959,54
DESPESES NO PAGADES DEL ANTERIOR MANDAT 2006 Pèrdues festa major entre d’altres 4.893,90
APORTACIÓ TOTAL   80.315,74

 

Any 2009

CONVENI PISCINA Cànon de l’aigua 5.368,51
  Altres despeses de la piscina 4.421,90
CONVENI ACTIVITATS Activitats culturals 5.127,80
CONVENI PISTA Equipament de la pista 2.851,21
APORTACIÓ TOTAL   17.769,42

 

Any 2010

El febrer es van iniciar les converses per realitzar l’estudi de remodelació de la coberta de l’edifici de l’Alzinar.

CONVENI PISCINA Cànon de l’aigua 5.176,62
  Altres despeses de la piscina 2.999,90
CONVENI ACTIVITATS Activitats culturals 4.576,31
CONVENI PISTA Equipament de la pista 242,22
APORTACIÓ TOTAL   12.995,05

El 19 d’abril del 2010, vuit mesos després d’acabar la temporada d’estiu del 2009, l’Alzinar va presentar una instància comunicant que les pèrdues de l’activitat de piscina havien estat de 8.764,05 euros, sense haver presentat prèviament ni la memòria ni el pressupost, ni acordar els preus, i reclamant a l’Ajuntament el 50% d’aquest import.

En prendre en consideració els 9.790,41 euros que l’Ajuntament ja havia posat per al funcionament de la piscina l’any anterior, aquesta demanda va ser tancada i resolta.

El 5 de juliol l’Ajuntament aprova el projecte de substitució de la coberta de l’edifici de l’Alzinar.

 

Any 2011

CONVENI PISCINA Cànon de l’aigua 5.968,48
  Altres despeses de la piscina 555,84
CONVENI ACTIVITATS Activitats culturals 4.063,89
CONVENI PISTA Equipament de la pista 367,51
ESTUDI CENTRE CULTURAL I ZONA ESPORTIVA ALZINAR   12.206,90
REVESTIMENT COBERTA EDIFICI DE L’ALZINAR   51.682,00
APORTACIÓ TOTAL   74.844,62

L’any 2011 l’Ajuntament va finançar un estudi del Centre Cultural i Zona Esportiva de l’Alzinar, amb un import de 12.206,90 euros

A més, l’Ajuntament va contractar i executar les obres de substitució de la coberta de l’edifici de l’Alzinar per un import de 51.682 euros, assumint íntegrament el cost, pagat amb una subvenció de la Diputació de Barcelona.

D’altra banda, el dia 21 de novembre, l’Ajuntament acorda cedir gratuïtament a l’Alzinar el material d’oficina següent: 2 taules de despatx, 2 cadires de despatx, 2 armaris, 2 books, 1 taula rodona de reunions i 14 cadires.

 

Any 2012

CONVENI PISCINA Cànon de l’aigua 3.815,91
CONVENI ACTIVITATS Activitats culturals 6.913,43
CONVENI PISTA Equipament de la pista 512,03
APORTACIÓ TOTAL   11.241,37

L’any que la piscina té un cost inferior per a l’Ajuntament, la Junta de l’Alzinar comunica a tots els socis que havia tingut guanys d’aproximadament 2.000 euros.

A l’octubre, l’aleshores regidor d’Esports va sol•licitar una pròrroga del conveni d’ús de la pista per a la temporada 2012-2013.

 

Any 2013

CONVENI PISCINA Cànon de l’aigua 10.410,57
CONVENI ACTIVITATS Activitats culturals 6.387,60
APORTACIÓ TOTAL   16.798,17

Aquell any 2013 es produeix un consum no habitual d’aigua de fins a 11.777 metres cúbics, doblant aproximadament la mitjana dels últims anys. El cost de tarifa d’aquesta aigua que s’hauria d’aplicar en cas que fos un consum industrial, i no un consum municipal, ascendiria a 29.189,24 euros.

L’Ajuntament alerta reiteradament a la Junta de l’existència d’aquesta incidència, i li demana quines són les possibles solucions. Després de mesos de silenci, ens veiem obligats, per responsabilitat, a reclamar a la Junta que pagui el cànon d’aquest excés de consum d’aigua: 9.249,15 euros.

El conveni de la piscina estableix que l’Ajuntament assumirà el cost de l’aigua. En lloc posa que assumirà el cost dels impostos derivats del cànon de sanejament, que com bé sabeu, han augmentat considerablement en els darrers anys. L’Ajuntament sempre ha assumit el cost del cànon, no ho ha discutit, però l’any 2013 va considerar que el consum d’aigua havia estat excessiu, doblant la mitjana, i per això va demanar explicacions a la Junta de l’Alzinar per tal de poder trobar solucions per evitar-ho en el futur. La Junta mai no ens va contestar, i per això el 23 de desembre la Junta de Govern de l’Ajuntament va reclamar a l’Alzinar el pagament d’aquest cànon excessiu. A dia d’avui tampoc no tenim cap resposta de la Junta respecte a aquesta reclamació.

 

Any 2014 *

CONVENI PISCINA Cànon de l’aigua 2.284,29
CONVENI ACTIVITATS Activitats culturals 7.678,71
SUBVENCIÓ ADEQÜACIÓ PISCINA PER GARANTIR L’OBERTURA   10.000,00
APORTACIÓ TOTAL   19.963,00

* Les dades reflectides en aquesta taula del 2014 són els compromisos adquirits per l’Ajuntament amb l’Alzinar fins al dia d’avui, que no vol dir que necessàriament tots ells hagin estat pagats. El conveni de la piscina, com seguidament us expliquem, resta pendent de pagament, i en el conveni d’activitats s’ha pagat a dia d’avui més de la meitat, estant la resta dels imports en tràmits.

A continuació us exposaré el relat de les relacions entre l’Ajuntament i l’Alzinar des de la primavera d’enguany per tal de garantir l’obertura de la piscina.

El 17 de març la Junta va presentar uns pressupostos de poc més de 15.000 euros per unes obres d’adequació i millora necessàries per a que la piscina pogués obrir aquest estiu. L’Ajuntament li estava reclamant quines actuacions s’havien de fer des del setembre del 2013, quan es va detectar el consum excessiu d’aigua, amb aquesta predisposició a col•laborar que us explicava abans.

Amb aquests pressupostos a la mà, l’Ajuntament va aprovar, en el Ple del dia 8 de maig, habilitar una partida per concedir una subvenció de 10.000 euros per a aquests treballs.

L’endemà mateix, el 9 de maig, l’Alzinar va entrar una instància dient que el cost dels treballs seria finalment de 40.000 euros i no de 15.000, sense cap més pressupost que justifiqués aquest increment.

Tot i aquesta sorpresa, l’Ajuntament va notificar, el 26 de maig, la seva disposició a incrementar l’ajut i va requerir a la Junta que presentés els pressupostos corresponents a aquest increment.

El 28 de juliol, quan ja feia més d’un mes que la piscina estava oberta i les obres acabades, la Junta va presentar factures pels treballs de millora de la piscina per un import de 31.377,77 euros i va sol•licitar a l’Ajuntament l’ingrés de 15.000 euros. No es poden destinar recursos públics a decisions preses unilateralment i sense pressupostos prèviament rebuts i acceptats.

La resposta de la Junta de l’Alzinar davant dels requeriments de l’Ajuntament en relació a la piscina ha estat el silenci. Creiem que no pot ser per deixadesa, perquè és l’única entitat del poble que té estructura i personal per atendre aquests requeriments i fer les gestions pertinents. No entenem, per tant, per què no se’ns va presentar cap pressupost sobre l’arranjament de la piscina des del mes de març (en què el pressupost era de 15.000 euros), com tampoc no entenem per què no se’ns han presentat les memòries ni les liquidacions dels costos de les activitats de la piscina en els darrers anys. El conveni de la piscina estableix que la presentació de la memòria i les liquidacions són responsabilitat de l’Alzinar i entenc que són instruments indispensables per assegurar l’ús adequat de fons públics.

Davant d’aquesta manera de fer, el dia 5 d’agost l’Ajuntament va notificar a l’entitat la proposta de la Junta de Govern de rescindir, per reiterats incompliments, el conveni de la piscina, donant a l’entitat un tràmit d’audiència de 15 dies previ a portar aquest acord al Ple per poder negociar-ho. En aquest període, des del 5 d’agost fins al 18 de setembre, dia en què es va celebrar el Ple, l’única resposta que hem rebut de l’entitat és que ho han posat en mans dels seus assessors jurídics. I podem constatar que ni cap assessor jurídic ni cap membre de la Junta no es van posar en contacte amb l’Ajuntament per tractar el tema abans del Ple.

El que sí que va fer la Junta va ser tornar a presentar unes factures, amb alguns comprovants de pagaments, no tots, per un import de 35.342,51 euros per les obres d’adequació de la piscina, demanant que l’Ajuntament n’abonés el 50%. En conclusió, aquestes obres el 17 de març costaven poc més de 15.000, l’endemà que l’Ajuntament aprovés la partida de 10.000 euros ja en costaven 40.000, el 28 de juliol el cost era de poc més de 31.000, i el 4 de setembre tornava a pujar fins a poc més de 35.000.

L’Ajuntament pagarà els 10.000 euros de subvenció acordats el 8 de maig, un cop elaborats els corresponents informes tècnics que acreditin que les factures s’ajusten, efectivament, a l’objecte de la subvenció i no a altres conceptes. Això té tota una sèrie de tràmits que normalment s’allarguen 60 dies de mitjana. Tenint en compte que les darreres factures, amb els corresponents comprovants de pagament, van ser presentades el 4 de setembre, em comprometo a fer tots els possibles per a que, en aquest cas, no superi la mitjana de temps habitual per a aquests tràmits i pagaments.

Tot això que us he explicat són dades i fets contrastables, amb suport documental, que poso a disposició de qui ho vulgui, a l’Ajuntament.

En la seva carta als socis, la Junta de l’Alzinar també parla de la duplicitat de serveis. Jo, com a alcalde, sí que en veig una, de duplicitat, en les pistes de pàdel.

El març de 2011 l’Ajuntament va publicar, en la revista municipal ‘Masquefa Batega’, el projecte de fer unes pistes de pàdel a l’antic camp de futbol de la Font de la Malesa.

El 12 de desembre de 2013 el Ple Municipal va aprovar treure a concurs la construcció i explotació de les pistes, una fórmula que, d’una banda, satisfà una demanda dels veïns, i, d’altra banda, no suposa cap despesa per a l’Ajuntament, ja que la inversió l’assumeixen dos nous emprenedors de la vila. A més, l’Ajuntament es garanteix un cànon mensual de 500 euros, és a dir 6.000 a l’any, per la cessió dels terrenys.

El 22 de desembre de 2013, deu dies després de l’acord del Ple, l’assemblea de l’Alzinar va aprovar fer les seves pròpies pistes de pàdel, iniciativa que no hem criticat mai i que, a més, l’Ajuntament ha bonificat amb el màxim possible (el 95%) les seves llicències d’obres.

D’altra banda, com a alcalde, lamento que la Junta s’hagi sentit amenaçada i coaccionada en la seva llibertat d’expressió i acció. Sincerament no sé a què es refereixen. El que sí constato és que, com a alcalde, aquest any no he pogut adreçar-me a tots els socis en el programa de Festa Major, com tradicionalment han fet tots els alcaldes, perquè, tot i presentar l’escrit que la Junta em van demanar, finalment me’l van censurar i no el van publicar.

Després de totes aquestes dades i fets que he intentat exposar-vos amb la major precisió i cura possible, espero que entengueu que m’han dolgut especialment els judicis de valor que la Junta de l’Alzinar va emetre en la seva carta respecte del meu compromís personal amb l’entitat. Sóc soci de l’Alzinar des de fa gairebé 40 anys. He estat membre de la Junta de l’Alzinar i m’estimo aquesta entitat com qualsevol altre soci. Però aquest sentiment no em pot fer perdre de vista que una de les meves responsabilitats com a alcalde és assegurar la bona gestió dels fons públics, i això requereix un adequat compliment dels convenis per part de tots els implicats. Que jo sigui soci de l’Alzinar, no vol dir que la Junta de l’Alzinar no hagi de fer les coses correctament, i tal i com preveuen els convenis.

Per acabar, només dir que l’Ajuntament de Masquefa, i l’equip de govern que encapçalo com a alcalde, té les portes obertes per a l’Alzinar, com les té i les ha tingut sempre per a absolutament totes les entitats masquefines. Col•laborarem en tot allò que se’ns demani i puguem. Col•laborarem sempre que, lògicament, es compleixin els compromisos adquirits, sempre que hi hagi rigor, seriositat i transparència en la destinació dels recursos públics. En són exemples el conveni de col•laboració en l’àmbit d’activitats culturals i recreatives subscrit a l’any 1997, i el recent conveni signat amb l’Alzinar el 9 d’octubre per fer una Aula de Música en un espai municipal.

També com a soci demano aquest mateix rigor, seriositat i transparència en la gestió de l’entitat.

 Cordialment, resto a la vostra disposició.

 

Xavier Boquete i Saiz
Alcalde de Masquefa i soci núm. 1388 de l’Alzinar

Masquefa, a 10 d’octubre de 2014.