El Govern de la Generalitat obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a l’any 2023 (ref. BDNS 682709). (Trobareu tota la informació detallada al DOGC núm. 8880 publicat el 22/03/2023).

Termini per a presentar les sol·licituds:

  • Pels que tinguin 35 anys o menys (LV) a partir del 23/3/2023 fins el 5/4/2023 ambdós inclosos
  • Pels que tinguin 65 anys o més (LG) de l’11/4/2023 al 12/5/2023 ambdós inclosos.
  • Pels que tinguin de 36 anys a 64 anys (LM) de l’11/4/2023 al 12/5/2023 ambdós inclosos.

La sol·licitud s’ha de presentar mitjançant imprès normalitzat, degudament formalitzat i signat per la persona sol·licitant. S’ha d’adreçar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha d’anar acompanyada de la documentació que es detalla a la base reguladora 8 i es pot presentar:

a) Electrònicament, a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya (https://habitatge.gencat.cat/ajutlloguer).

b) A les borses que formen part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social o a les oficines locals d’habitatge, que col·laboren mitjançant un conveni amb l’Agència. En el supòsit que no s’hagi constituït una borsa ni hi hagi una oficina d’habitatge en un àmbit territorial determinat, les sol·licituds es poden presentar a les dependències dels serveis de l’Agència esmentada de cada demarcació.

c) A la seu de l’entitat titular o administradora de l’habitatge, en els casos de llogaters d’habitatges gestionats per administracions o empreses públiques.

d) A l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, pels mitjans que estableixen l’article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, i l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

5.2 Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir a les dependències que s’indiquen al web https://habitatge.gencat.cat/ca/inici/ i a l’Oficina Virtual de Tràmits (https://web.gencat.cat/ca/tramits).