El Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya ha obert les convocatòries d’ajuts del Programa d’atenció social a persones amb discapacitat (PUA) i de suport a l’autonomia en la pròpia llar per a l’any 2014. En tots dos casos el termini per presentar les sol·licituds finalitza el 7 de maig.

Ajuts del Programa d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA)
Aquest programa té per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat, física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries, per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

Tipologia dels ajuts
-Ajuts per a mobilitat i transport (obtenció o reconversió del permís de conduir, adaptació de vehicle, ajuts per a transport per assistir a serveis d’atenció precoç i ajuts per a transport per a alumnat més gran de 16 anys que cursi ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional en centres autoritzats)

-Ajuts per a l’autonomia personal i la comunicació (ajuts tècnics per a persones amb discapacitat visual, ajuts tècnics per a persones amb discapacitat auditiva, ajuts tècnics per a persones amb discapacitat física)

A qui s’adreça?
En poden ser beneficiàries les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i els requisits establerts.

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licitud finalitza el 7 de maig de 2014

(Més informació)

Ajuts de suport a l’autonomia en la pròpia llar
L’objectiu d’aquests ajuts és contribuir al desenvolupament de les persones amb discapacitat en les activitats de la vida quotidiana i diària, tant a la llar com en la comunitat, fent possible la seva autonomia mitjançant un ajut complementari que els doni el suport personal necessari i promogui la seva integració social (alimentació, cura de la salut i utilització dels sistemes de protecció, aspectes relacionats amb la capacitació, competències i habilitats socials per millorar la convivència, les relacions socials, la participació, etc.).

L’ajut es concedeix perquè el beneficiari pugui rebre el servei d’una entitat col•laboradora del programa.

A qui s’adreça?
En poden ser beneficiàries les persones amb discapacitat física, intel•lectual i/o persones amb discapacitat derivada de malaltia mental que vulguin viure soles o amb altres persones beneficiàries del programa de suport o que tinguin reconegut un grau de dependència igual o superior al grau I o amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, i que necessitin suport personal per al desenvolupament d’una vida autònoma, i persones sordcegues que vulguin viure soles o amb altres persones beneficiàries del programa de suport o que tinguin reconegut un grau de dependència igual o superior al grau I o amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, i que necessitin suport diari a la llar però no els calgui la presència permanent d’un cuidador o cuidadora.

El termini per a la presentació dels formularis de sol·licituds finalitza el 7 de maig de 2014.

(Més informació)

Per a més informació sobre totes dues convocatòries també podeu adreçar-vos als Serveis Socials de l’Ajuntament, al Centre Tecnològic Comunitari de Masquefa (avinguda Catalunya, 60).