A partir del 15 de març, i fins al 15 d’octubre, no es pot encendre cap foc en terreny forestal. Aquesta prohibició, recollida en el Decret 64/1995, té com a objectiu prevenir els incendis forestals.

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat.

Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa del inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

En el cas de cremes de restes de poda, d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria es necessita una autorització expressa del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Consulteu el ban de l’Ajuntament