A partir del 15 de març, i fins al 15 d’octubre, ambdós inclosos, no es podrà encendre cap foc en terreny forestal. Aquesta prohibició, recollida en el Decret 64/1995, té com a objectiu prevenir els incendis forestals.

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat.

D’aquesta manera, no es podran cremar rostolls, marges, ni restes d’aprofitament forestals, agrícoles o de jardineria.

Tampoc no es podran fer focs d’esbarjo.

Dins les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin fogons de gas o barbacoes d’obra amb mataguspires.

Tampoc no es podrà fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura.

A més, queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca podrà concedir autoritzacions per encendre foc, que s’hauran de sol·licitar a l’Oficina Comarcal del departament a Igualada, indicant el motiu i el lloc on s’han de fer. L’Ajuntament facilitarà l’imprès de sol·licitud.

Les urbanitzacions situades en zones forestals o a menys de 500 metres de zona forestal hauran de mantenir netes de vegetació les parcel·les no edificades.

(Consulteu el ban)