Els joves entre 16 i 21 anys que no tinguin el graduat en ESO podran cursar dos nous cursos de Programes de Qualificació Professional Inicial, un d’auxiliar en vivers i jardins, i un altre d’auxiliar en activitats d’oficina i serveis administratius generals.

Els dos cursos de PQPI, que s’impartiran a Piera a partir del setembre, estan subvencionats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat, la Diputació de Barcelona i la Xarxa TET de l’Anoia Sud, de la qual forma part Masquefa.

En tots dos casos, les preinscripcions s’hauran de fer del 7 al 18 de maig, a la seu del PTT, al carrer Copèrnic 12 de Piera (darrere l’Esclat).

Per a fer la sol·licitud de preinscripció cal portar la documentació següent:

. Formulari de sol·licitud d’inscripció.
. Original i fotocòpia del DNI/NIE de l’alumne o alumna.
. Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI/NIE o en el cas de persones estrangeres que presenten passaport: certificat d’empadronament o certificat o volant municipal de convivència.
. Certificat acadèmic per a la inscripció en un programa de qualificació professional inicial emès per l’Institut de secundària.

L’alumnat menor d’edat també ha de portar:

. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
. Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport del pare, mare o tutor/a legal

Formació general i específica
Tots dos cursos inclouen una formació general per a la millora de les competències bàsiques necessàries en el món laboral i que prepara als alumnes per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig, i una formació professional específica en un perfil: concretament el d’auxiliar en vivers i jardins o el d’auxiliar en activitats d’oficina i serveis administratius generals. Aquesta darrera formació inclou 200 hores de pràctiques en empreses.

També es pot cursar un mòdul voluntari de formació per a l’obtenció del Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

Els Programes de Qualificació Professional Inicial s’adrecen a nois i noies joves, d’entre 16 i 21 anys, que no tenen el GESO (Graduat en Educació Secundària Obligatòria) i que, a curt termini, volen treballar i/o cursar un cicle formatiu de grau mitjà.

Calendari del procés de preinscripció

Més informació sobre els cursos