L’Ajuntament de Masquefa celebrarà aquest dijous, dia 12, la sessió ordinària del Ple Municipal del mes de desembre. Tindrà lloc a partir de 2/4 de 8 de la tarda a la Sala de Plens, i es retransmetrà en directe per l’emissora municipal Ràdio Masquefa (91.6 FM).

En la sessió es tractaran els assumptes següents:

 

Ordre del dia
1. Aprovació de les actes del Ple de sessions anteriors:
-Acta de la sessió ordinària del Ple de 14 de novembre de 2013.
2. Assabentat de correspondència de tràmit i Decrets de l’Alcaldia.
3. Despatx Alcaldia.

Àrea d’Economia, Hisenda i Administració
4. Aprovació, si s’escau, de l’expedient i convocatòria de la licitació de la contractació per a la concessió administrativa d’ús privatiu de domini públic local per a la construcció i explotació d’equipament esportiu: pistes de pàdel del terme municipal de Masquefa; per procediment obert, mitjançant oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació – exp. número: 307/2013.
5. Aprovació, si s’escau, de la moció per a la suspensió cautelar de la liquidació de les plusvàlues als afectats per processos d’execució hipotecària i dació de l’immoble en pagament del deute hipotecari de vivendes de residència única i habitual.
6. Aprovació, si s’escau, de la proposta de baixa de drets reconeguts pendent de cobrament presentats per l’Organisme de Gestió Tributària per declaració d’insolvència del deutor.
7. Aprovació definitiva, si s’escau, de la modificació i aprovació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2014.
8. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions.

Àrea del Territori
9. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya.
10. Aprovació, si s’escau, de la bonificació de l’impost sobre construccions, instal•lacions i obres per les obres de condicionament d’accés i habitabilitat dels discapacitats de l’expedient d’obres núm. 204/2013.

Altres
11. Assabentat dels assumptes tractats a la Junta de Govern Local.
12. Assumptes tràmit.
13. Mocions, precs i preguntes.