L’Ajuntament de Masquefa celebrarà aquest dijous, dia 13, la sessió ordinària del Ple Municipal corresponent al mes de novembre. Tindrà lloc a partir de 2/4 de 8 de la tarda a la Sala de Plens de l’Ajuntament (C/ Major, 93).

Ordre del dia

1. Aprovació de les actes de Ple de sessions anteriors:
– Acta de la sessió ordinària del Ple de 9 d’octubre de 2014.
– Acta de la sessió extraordinària del Ple de 23 d’octubre de 2014.

2. Assabentat de la correspondència de tràmit i Decrets de l’alcaldia.

3. Despatx d’alcaldia.

Àrea d’Economia, Hisenda i Administració
4. Elevació a definitiu, si s’escau, de l’acord adoptat pel Ple el dia 9 d’octubre de 2014, d’adjudicació provisional de la concertació del crèdit destinada al refinançament del crèdit per pagament a proveïdors.

5. Assabentat al Ple sobre els terminis previstos pel pagament d’obligacions, tercer trimestre 2014.

6. Assabentat al Ple de l’informe d’intervenció de seguiment trimestral del Pla d’ajust, tercer trimestre 2014.

7. Assabentat al Ple de l’informe tramés al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del compliment d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2014.

8. Aprovació, si s‘escau, de la proposta de baixa de drets reconeguts pendents de cobraments presentats per l’Organisme de Gestió Tributària.

9. Aprovació, si s’escau, de l’ampliació del termini de reintegrament dels saldos deutors derivat de les liquidacions definitives de la participació en els tributs de l’estat dels exercicis 2008 i 2009.

10. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del contracte de serveis de neteja d’edificis i dependències municipals de l’Ajuntament de Masquefa, expedient núm. 32/2011.

11. Modificació, si s’escau, de l’ampliació del servei d’atenció a la petita infància i a la família de Masquefa – exp. número: 163/2009.

12. Aprovació, si s’escau, de l’encàrrec de gestió a la societat municipal Masquefa Impulsa, S.L per a la contractació de la redacció del projecte per a la construcció del complex de la piscina coberta, així com l’adjudicació de l’execució de les obres, i assumir el compromís de traspàs del finançament.

Àrea del Territori
13. Acceptació, si s’escau, de les ajudes i la normativa del PUOSC – Programa General per l’actuació d’urbanització del carrer Pujades.

Àrea de Serveis Personals
14. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup polític municipal socialista en defensa de la Llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs (Llei orgànica 2/2010).

15. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup polític municipal socialista sobre el dret de remuneració als autors pels préstecs de les seves obres realitzades a biblioteques.

Àrea de Governació Interior i Serveis Sectorials
16. Aprovació, si s’escau, de l’elecció de Jutge de Pau substitut de Masquefa.

17. Aprovació, si s’escau, de la cessió a la societat municipal Masquefa Impulsa S.L de la gestió del Protocol Particular derivat del Protocol General dels Serveis de la Xarxa Audiovisual Local S.L., aprovat pel Ple d’aquest Ajuntament el dia 12 de juny de 2014, amb subrogació dels drets i obligacions.

Altres
18. Assabentat dels assumptes tractats a la Junta de Govern Local.

19. Assumptes tràmit.
– Lectura del Manifest institucional pel Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.

20. Mocions, precs i preguntes.