Aquest dissabte, 11 de juny, a les 12 del migdia, a la sala de plens de l’Ajuntament, se celebrarà la sessió de constitució de la corporació municipal resultant de les eleccions municipals del 22 de maig passat. En la sessió els regidors electes prendran possessió del càrrec, es declararà la constitució del nou Ajuntament i s’escollirà l’alcalde.

Segons la legislació vigent, en primer lloc es constituirà la mesa d’edat, integrada per les persones electes de major i menor edat que estiguin presents en l’acte. Després es procedirà a la presa de possessió del càrrec de cadascun dels regidors. Un cop finalitzat el jurament o promesa de tots els regidors es declararà constituïda la corporació municipal. A continuació es procedirà a l’elecció de l’alcalde, que es farà mitjançant votació nominal i secreta.