El nou RRI incorpora destacades novetats i recull aspectes com les normes de funcionament i convivència, les funcions i usos dels diferents espais o el règim d’infraccions i sancions.

El Ple de l’Ajuntament de Masquefa va aprovar per unanimitat en la sessió ordinària celebrada el passat 23 de gener el nou Reglament de Règim Intern (RRI) del Casal de Joves. El document actualitza l’anterior RRI vigent amb la incorporació de diferents novetats i contextualitza el nou reglament en la ubicació concreta de l’equipament i totes les accions que d’allà se’n deriven.

El RRI del Casal de Joves de Masquefa va dirigit als usuaris de l’equipament, als pares o tutors d’aquests (en el cas que siguin menors d’edat), als professionals responsables del servei i a totes aquelles persones que hi col·laborin, i a totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu facin ús de l’espai. El seu àmbit físic d’aplicació afecta tot el Casal de Joves (inclou la porta d’entrada i fins a 10 metres respecte aquesta) i també és aplicable a totes les sortides exteriors que s’organitzin.

El reglament de règim intern, a més, regula l’ús interior i el funcionament de l’equipament, i té com a objectius principals evitar comportaments incívics, prevenir el consum de drogodependències en un equipament municipal, i fomentar la convivència i el respecte actuant contra actituds xenòfobes, masclistes i racistes.

Novetats del nou RRI

Com a principals novetats el RRI del Casal de Joves incorpora un reglament concret de convivència, una regulació de l’edat d’accés a l’equipament, i una actualització del règim d’infraccions i sancions. A més, el nou reglament també inclou com recuperar el carnet d’usuari signat pels joves i pares o tutors d’aquests en cas que siguin menors d’edat.