La integració paisatgística i la cura de l’entorn seran dues de les característiques del nou secto

La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central va aprovar definitivament el Pla parcial de Can Bonastre el passat divendres 3 de juny. La llum verda al Pla permetrà desenvolupar aquesta àrea, que tindrà un espai qualificat d’equipaments i acollirà un aparcament amb serveis per a transportistes. A més, està previst que el nou sector s’integri al paisatge adaptant-ne la urbanització a la seva morfologia natural i, alhora, donant un tractament natural als talussos que es puguin generar. Igualment, s’ordenaran les vores per delimitar clarament la frontera amb els sòls no urbanitzables i es vetllarà per la preservació del Turó del Cairot i el torrent de la font del Maset.

La superfície del sector industrial té 174.771 m2 i, si no hi ha cap contratemps, s’hi instal•larà una única activitat logística propietat del Grup Logístic Carreras. Aquesta companyia té en plantilla 1.297 treballadors, una estructura comercial i operativa present a tota Espanya i a la Unió Europea, i ofereix serveis d’emmagatzematge i distribució de mercaderies, operant amb una tecnologia molt avançada que requereix d’instal•lacions de grans dimensions. Enrique Gómez, regidor d’Urbanisme, ha constatat que “la implantació d’aquesta empresa a Masquefa i el desenvolupament d’aquest sector ajudaran a reforçar l’estructura productiva i l’activitat econòmica del municipi.

Can Bonastre se situa a Masquefa, al límit amb el terme municipal de Piera, i és de fàcil accés. L’àmbit limita pel sud-est amb la urbanització del Maset i a ponent, ja dins del terme de Piera, amb el sector urbanitzable de Can Cairot, on s’emplacen unes instal•lacions de l’empresa Prefabricats Pujol. Can Bonastre és l’únic sector industrial previst al planejament vigent de Masquefa que encara no s’havia desenvolupat i, per tant, l’únic emplaçament possible per acollir noves activitats.