Les retribucions que van percebre l’any passat els 13 regidors que integren l’Ajuntament de Masquefa -8 al govern i 5 a l’oposició- van ser en total de 130.021,41 euros. Aquesta xifra representa l’1,35% del pressupost ordinari del Consistori, que va ser de 9.599.696 euros.

Aquests 130.021,41 euros inclouen el sou de l’única regidora que té dedicació exclusiva a l’Ajuntament, Elena Fernández, la qual va percebre 25.071,41 euros bruts anuals, així com també el total d’indemnitzacions que van rebre els altres 12 regidors del Consistori per assistir als òrgans col·legiats, 104.950 euros bruts anuals en conjunt.

D’acord amb el règim d’indemnitzacions aprovat pel Ple municipal, els regidors perceben 150 euros per assistir a les sessions plenàries i l’alcalde 300. Per assistir a les comissions informatives reben 50 euros els regidors i 100 l’alcalde. Per l’assistència a la Junta de Govern Local 150 euros els regidors i 300 l’alcalde. Per l’assistència a la Comissió de Seguiment i Assessorament 150 euros els regidors i 300 l’alcalde. I per la Junta de Portaveus, 50 euros els regidors i 100 l’alcalde. Els càrrecs electes no cobren si no assisteixen a aquests òrgans.

Pel que fa als regidors amb responsabilitat de govern, l’alcalde Xavier Boquete va percebre el 2012 un total de 35.800 euros bruts, Carles Ventura 9.250, Enrique Gómez 11.700, Laia Albiol 9.050, Carles Mernissi 10.050, Brigit Blázquez 9.450 i Carles Pérez 9.650.

Pel que fa a l’oposició, Isis Abad en va percebre 2.100, David Minoves 2.500, Juan José García Mora 150 –aquest regidor no va assistir a la gran majoria de les comissions informatives i plens municipals en trobar-se a la presó-, Elio Mariano Rodríguez 2.350, i Rosa Hernández 2.900.

El càrrec electe que va percebre una major retribució, l’alcalde, ocupa el 31è lloc en la relació dels costos de tot el personal de l’Ajuntament, integrat per 81 treballadors.

Els 130.021,41 euros en retribucions als càrrecs electes el 2012 és una xifra molt inferior als 440.000 euros anuals que recomana, com a màxim, la Federació Catalana de Municipis per a les localitats amb el mateix nombre d’habitants que Masquefa.

D’altra banda, el 2012 l’alcalde i tots els regidors van renunciar a les indemnitzacions que els corresponien per l’assistència al ple ordinari i el ple extraordinari del novembre, diners que van destinar a l’Associació del Grup de Voluntaris per comprar aliments i productes de primera necessitat per a les famílies amb menys recursos. També l’única regidora amb dedicació exclusiva va renunciar a la paga extraordinària de Nadal per destinar-la igualment als voluntaris. En total es van ingressar al compte de l’Associació de Voluntaris 5.528,57 euros.