Els proveïdors que tenen factures pendents de l’Ajuntament tenen del 2 al 22 d’abril per adherir-se al Pla de Pagaments del Govern central per cobrar-les. Els tràmits es poden fer per Internet, connectant-se a la base de dades de l’Agència Tributària (www.agenciatributaria.es), o bé presencialment a l’Ajuntament (C/ Major, 93) per fer la gestió en format paper.

En tots dos casos, la informació que han d’aportar els proveïdors és l’escrit d’acceptació, la data de l’acceptació, el número de compte corrent (es facilitarà el CCC o l’IBAN i, en cas de comptes internacionals, el BIC), la naturalesa de la pime o autònom segons AEAT, i l’import del principal amb descompte de la quita en cas d’existir.

Els proveïdors tenen fins al dia 22 d’abril (si fan el tràmit per via telemàtica) i fins al 20 d’abril (si el fan en paper, personant-se a l’Ajuntament) per a comunicar la seva voluntat d’adherir-se al Pla de Pagaments.

Si s’opta per la presentació telemàtica els proveïdors han d’accedir a www.agenciatributaria.es i identificar-se mitjançant el Certificat Electrònic d’Usuari emès per algunes de les autoritats de certificació emeses per l’Agència Tributària, per exemple el DNI electrònic, i els emesos per la Fàbrica Nacional de la Moneda i Timbre.

Els proveïdors han de consignar el NIF (ja sigui de persones físiques o jurídiques) que figuri en les factures emeses a l’Ajuntament, fet que els permetrà accedir a la relació de factures d’aquell NIF i indicar la voluntat d’acudir al procediment de pagament, identificant el compte bancari on volen que se’ls faci el pagament i, en cas d’existir, l’import de la quita. Una vegada hagin manifestat la seva voluntat d’adherir-se al Pla de Pagaments a Proveïdors, la tresoreria de l’Ajuntament els exclourà dels possibles pagaments ordinaris.

Si opten per la via presencial, els proveïdors han d’adreçar-se a l’Ajuntament i comunicar per escrit la seva decisió d’acollir-se al Pla de Pagaments. Han de facilitar el NIF, el número de compte corrent i l’import del principal amb descompte de la quita si existeix.

(Més informació)