El Consell de Ministres ha aprovat, en sessió extraordinària, el Reial decret pel qual es declara l’Estat d’Alarma que estableix mesures extraordinàries a tot el territori de l’Estat per tal d’evitar la propagació del coronavirus. Aquestes mesures estan en vigor des de la nit del 14 de març i fins a nou avís.

Mesures per limitar la llibertat de circulació de las persones

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

 1. Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
 2. Assistència a instal·lacions sanitàries.
 3. Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.
 4. Tornar al lloc de residència habitual.
 5. Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 6. Desplaçament a entitats financeres
 7. Per causa de força major o per situació de necessitat.
 8. Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.

Mesures en l’àmbit de l’activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d’hostaleria, restauració i altres addicionals

. Es suspèn l’obertura al públic de locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials minoristes:

 • Alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat.
 • Farmàcies, establiments mèdics, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics.
 • Premsa i papereria.
 • Combustible per l’automoció.
 • Estancs.
 • Equips tecnològics i de telecomunicacions.
 • Aliments per animals de companyia.
 • Comerç per internet o telefònic o correspondència.
 • Qualsevol altre activitat o establiment que a criteri de l’autoritat competent pugui suposar un risc de contagi.

. La permanència en els establiments comercials l’apertura dels quals estigui permesa haurà de ser la estrictament necessària per fer la compra, restant suspesa la possibilitat de consum de productes en els mateixos establiments. En tot cas, s’han d’evitar aglomeracions i es controlarà que els consumidors i empleats mantinguin una distància de seguretat mínima d’1 metre a fi d’evitar possibles contagis.

. Es suspèn l’obertura al públic de museus, arxius, biblioteques, monuments, així com de locals i establiments en que es celebrin espectacles públics, les activitats esportives i d’oci indicades en Annex al Reial Decret.

. Es suspenen les activitats d’hostaleria i restauració i només és permesa la seva entrega a domicili.

. Es suspenen les berbenes, desfilades i festes populars.

Mesures de contenció en l’àmbit educatiu i de formació

. Es suspèn l’activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyança contemplats a l’article 3 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, inclosa l’ensenyança universitària, així com qualsevol altres activitats educatives o de formació impartides en altres centres públics o privats.

. Durant el període de suspensió es mantindran les activitats educatives a través de las modalitats a distància i «on line», sempre que resulti possible.

Mesures de contenció en relació amb els llocs de culte i les cerimònies civils i religioses

L’assistència als llocs de culte i a les cerimònies civils i religioses, incloses les fúnebres, es condicionen a l’adopció de les mesures organitzatives consistents en evitar aglomeracions de persones en funció de les dimensions i característiques dels llocs, de tal forma que es garanteixi als assistents la possibilitat de respectar la distància mínima d’un metre entre ells.