El Govern de Catalunya ha creat una borsa pròpia de beques dirigida als estudiants de les universitats públiques catalanes i la Universitat Oberta de Catalunya del curs 2011-2012.

Aquest nou sistema de beques està format per les Beques Equitat, per als alumnes amb rendes més baixes, i les Beques d’Excel·lència Acadèmica, que, per primera vegada, premia els alumnes amb millor rendiment acadèmic.

El termini de presentació de sol·licituds per a aquestes beques s’obrirà durant el mes de novembre.

BEQUES EQUITAT
Les Beques Equitat tenen per objecte finançar fins el 50% del preu públic dels crèdits matriculats per primera vegada.

A qui van dirigides?
Als estudiants d’estudis oficials de grau i estudis no adaptats a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), com ara llicenciatura, enginyeria, arquitectura, o diplomatura, magisteri, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.

Quins són els requisits acadèmics?
Crèdits matriculats:

. Per a estudis de grau, matricular-se de 60 crèdits en el cas de la matrícula de curs complet i de 30 per a la matrícula semestral.

. Per a la resta d’estudis, cal estar matriculats d’un mínim de 55 crèdits d’’un curs complet; o de 27,5 crèdits per a la matricula semestral.

. Per a matrícules parcials de curs, entre 30 a 60 crèdits.

Crèdits superats:
. Per a estudiants que no iniciïn per primera vegada estudis universitaris: el 80% de crèdits matriculats el curs anterior o l’últim curs realitzat en ensenyaments no tècnics i el 60% dels crèdits matriculats en ensenyaments tècnics.

. En el cas de matrícula parcial, s’ha d’acreditar la superació de la totalitat dels crèdits matriculats.

Quins són els requisits econòmics?
Cal no superar els llindars següents:

Renda familiar disponible:

Famílies 1 membre: de 14.112 a 21.800 euros

Famílies 2 membres: de 24.089 a 32.100 euros

Famílies 3 membres: de 32.697 a 39.200 euros

Famílies 4 membres: de 38.831 a 44.600 euros

Famílies 5 membres: de 43.402 a 49.000 euros

Famílies 6 membres: de 46.853 a 52.000 euros

Famílies 7 membres: de 50.267 a 53.300 euros

Famílies 8 membres: de 53.665 a 55.500 euros

A partir del vuitè membre, s’ha d’’fegir 3.391 i 3.562 euros per cada membre computable.

Com sol·licitar-les?
Presentació presencial o per via telemàtica a l’AGAUR.

Són incompatibles amb les beques i ajuts del Ministeri d’Educació i amb les exempcions previstes per Llei, a què es puguin acollir els estudiants pel pagament de la totalitat de la matrícula universitària.

BEQUES EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA
Les Beques Excel·lència Acadèmica tenen per objecte finançar estades de mobilitat internacional amb reconeixement acadèmic. L’estada serà com a màxim de sis mesos.

Quins conceptes es bequen?
. Un import mensual per a l’estada.
. Despeses de desplaçament.
. Una pòlissa d’assegurança d’assitència de viatge, per a estades fora de l’EEES.

A qui van dirigides?
Als estudiants d’estudis oficials de grau i estudis no adaptats a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), com ara llicenciatura, enginyeria, arquitectura, o diplomatura, magisteri, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, que demostrin un especial rendiment acadèmic.

Com es fa la selecció?
Quan finalitzi el curs 2011-2012 les universitats prioritzaran les sol·licituds presentades en funció de la trajectòria acadèmica.

Es tindrà en compte:

. La nota mitjana de l’expedient acadèmic.
. Haver superat un mínim de 160 crèdits en primera convocatòria.

Com sol·licitar-les?
Presentació presencial o per via telemàtica a l’AGAUR.
Són incompatibles amb qualsevol altra beca o ajut per a la mateixa finalitat.