El consistori proposa cinc nous llocs de treball pendents de l’acceptació del ‘Programa complementari de foment de l’Ocupació Local i de suport a la integració social’, per part de la Diputació de Barcelona. El termini de presentació de sol·licituds és del 23 de febrer al 3 de març del 2017.

 

 

 

La Junta de Govern Local va aprovar en sessió ordinària celebrada el dia 20 de febrer el primer Pla d’Ocupació 2017 de foment de l’ocupació local. Amb la voluntat d’oferir noves oportunitats laborals, el consistori té previst crear cinc nous llocs de treball amb la contractació de tres oficials de 2a paleta i dos peons de paleta. La durada dels contractes serà de sis mesos, a jornada completa, amb l’objectiu d’executar els projectes d’arranjament de voreres per a la supressió de barreres arquitectòniques i l’arranjament de la piscina.

L’Ajuntament avança amb la tramitació administrativa de la posada en marxa d’aquest primer Pla d’Ocupació que, en tot cas, restarà condicionat, pel que fa a la contractació de les persones seleccionades, a l’aprovació del ‘Programa complementari de foment de l’Ocupació Local i de suport a la integració social’, per part de la Diputació de Barcelona, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

Per tal d’accedir als llocs de treball oferts, els interessats han de ser aturats inscrits a la xarxa Xaloc i a l’OTG amb anterioritat a la presentació de la instància. En cas d’incompliment d’aquest requisit obligatori, es quedarà exclòs del procés selectiu. El termini de presentació de sol·licituds és del 23 de febrer al 3 de març del 2017 i cal entregar la documentació a les oficines municipals de l’Ajuntament de Masquefa (carrer Major, 93).

Per participar en les convocatòries d’oficials de 2a paleta, cal presentar experiència demostrable en construcció en aquesta mateixa categoria laboral o superior. La remuneració dels oficials de 2a paleta contractats serà de 1.279,93 euros bruts mensuals. Pel que fa a les convocatòries de peons de paleta, s’exigeix experiència demostrable en construcció com a peó de paleta o superior. La remuneració en aquesta categoria és de 1.000,00 euros bruts mensuals.

Els mèrits i puntuacions, en ambdós casos, es valoraran de la següent manera:

– Situació socioeconòmica avaluable pel tribunal (5 punts).
– Adequació al lloc de treball segons currículum (10 punts).
– Entrevista avaluable pel tribunal (5 punts).

Documentació que cal aportar en la presentació de sol·licituds:

– Currículum vitae.
– Document acreditatiu d’inscripció a l’OGT.
– Historial de vida laboral i/o document acreditatiu de la categoria professional.
– D’ofici es comprovarà que la persona està inscrita a Xaloc.