L’Ajuntament de Masquefa celebrarà aquest dijous, dia 22, la sessió ordinària del Ple municipal corresponent al mes d’octubre. Tindrà lloc a partir de 2/4 de 8 del vespre a la Sala de Plens de l’Ajuntament (C/ Major, 93) i serà retransmès en directe per l’emissora municipal Ràdio Masquefa (91.6 FM).

Ordre del dia

1. Aprovació actes ple sessions anteriors:
     – Acta sessió extraordinària del ple de 31 d’agost de 2015. 
     – Acta sessió ordinària del ple de 17 de setembre de 2015.

2. Assabentat correspondència de tràmit i Decrets de l’ Alcaldia.

3. Despatx Alcaldia.

Àrea d’Economia, Hisenda, Administració i Governació

4. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació del contracte exp. 163/2009, concessió de gestió del servei públic d’atenció a la petita infància i a la família de l’Ajuntament de Masquefa.

5. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, per l’exercici 2016.

6. Aprovació, si s’escau, del conveni i annex I, a subscriure entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Masquefa en matèria de seguretat viària.

7. Aprovació, si s’escau, d’acollir-se al règim especial de reintegrament del saldo deutor per la liquidació definitiva, corresponent a l’Ajuntament de Masquefa, en la participació en els Tributs de l’Estat de 2013.

8. Assabentat al ple de l’informe d’intervenció de les línies fonamentals del pressupost 2016.

9. Aprovació, si s’escau, del protocol de conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Masquefa i la societat Iguana Comunicacions SL, per regular la coubicació de nodes de xarxa.

10. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup polític municipal del PSC per a que l’Ajuntament de Masquefa compleixi amb la moció sobre la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses, aprovada el 13.02.2014.

11. Aprovació, si s’escau, de la moció de suport al President Mas, l’Exvicepresidenta Ortega i la Consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N.

Àrea del Territori i Sostenibilitat

12. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta la Candidatura d’Unitat Popular de Masquefa (CUP-PA) per a la creació d’una brigada de manteniment als barris.

13. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup polític municipal del PSC per a la millora de l’enllumenat públic als barris de Masquefa.

14. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup polític municipal del PSC per a que l’Ajuntament de Masquefa lideri la demanda de millores a la carretera B224 davant de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat.

Àrea d’Atenció a les Persones

15. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta la Candidatura d’Unitat Popular de Masquefa (CUP-PA) per a la creació d’una xarxa d’horts comunitaris.

16. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta la Candidatura d’Unitat Popular de Masquefa (CUP-PA) en solidaritat amb Askapena i la Lluita Internacionalista.

Altres

17. Assabentat assumptes tractats a la Junta de Govern Local.

18. Assumptes tràmit.

19. Mocions, precs i preguntes.