Les Ordenances Fiscals per a l’any vinent no inclouen increments en cap dels principals tributs. La novetat més destacada té a veure amb l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), que en el cas dels habitatges se situa al 0,646%, el tipus d’interès més baix en els darrers 20 anys. En paral·lel, s’amplien les bonificacions de l’IBI per certificacions energètiques d’edificis.  

El Ple de l’Ajuntament de Masquefa ha aprovat provisionalment les Ordenances Fiscals Reguladores dels Tributs Municipals per al 2019. Els comptes han estat aprovats amb els vots a favor de l’equip de govern, l’abstenció d’ERC i PP i els vots en contra de PSC i CUP.

Congelació de tots els impostos i taxes

Les Ordenances Fiscals per a l’any vinent congelen tots els tributs i taxes municipals per segon exercici consecutiu. Així, en termes generals, les ordenances resten congelades, si bé s’incorporen importants bonificacions que impliquen, majoritàriament, l’Impost sobre Béns Immobles (IBI).

El tipus d’interès de l’IBI corresponent a l’habitatge se situa en mínims històrics

Entre les novetats més destacades de les Ordenances de 2019 hi ha la reducció en un 2% de l’IBI corresponent a l’habitatge, que passa del 0,66% al 0,646%; el tipus d’interès més baix en els darrers 20 anys. En aquest sentit, Xavier Boquete, alcalde de Masquefa, afirma que la proposta d’ordenances “acompleix dos objectius principals: mantenir l’equilibri impositiu i apostar per les polítiques socials i d’estalvi energètic”.

Mentrestant, el consistori mantindrà en un 95% la bonificació pels béns immobles en els que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal. D’altra banda, les ordenances també incorporen per primer cop una bonificació de l’IBI per certificacions energètiques d’edificis: 50% en el cas dels habitatges habituals que disposin de certificació energètica A; i 25% pels habitatges habituals que disposin de certificació energètica B.

Finalment, la bonificació del 50% per a famílies nombroses també passa a fer-se extensiva a les famílies monoparentals.

L’Ajuntament oferirà bonificacions de fins al 50% per l’adquisició de vehicles híbrids

En el cas de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), el tipus d’interès es manté congelat per a l’any 2019. Al mateix temps, es mantenen les bonificacions actuals i s’incorpora una rebaixa de l’impost de fins al 50% en el cas de l’adquisició de vehicles híbrids. Així, les bonificacions de l’IVTM són les següents:

. Exempció de l’impost per aquelles persones que tenen un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

. Bonificacions del 100% als vehicles històrics i superiors als 25 anys.

. Bonificacions del 75% per a vehicles que produeixen menor impacte mediambiental.

. Bonificacions del 50% per a l’adquisició de vehicles híbrids.

El nou model de gestió de residus no implica cap augment en la taxa de recollida

El passat mes de setembre de 2018 va entrar en funcionament a Masquefa el nou model de recollida de residus que unifica sota una única empresa la prestació dels serveis de recollida selectiva, de recollida de rebuig i orgànica i de recollida de poda amb l’objectiu de millorar les xifres de reciclatge.

Amb tot, la implantació del nou model no representarà per a la població cap augment en la taxa de recollida de residus, que pel 2019 resta congelada. Així mateix, es mantindran les actuals reduccions:

. Bonificacions del 10% per l’ús de la Deixalleria entre 6 i 11 vegades anuals

. Bonificacions del 15% per l’ús de la Deixalleria més d’11 vegades anuals

Finalment, el consistori també ha eliminat la taxa de fosses sèptiques després que l’empresa concessionària del projecte d’urbanització d’El Maset passa a assumir aquest servei.