Després que la Policia Local detectés diversos casos de mala praxi, el consistori recorda que l’ús fraudulent d’aquest document es pot considerar una infracció sancionable, segons estipula la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.

Amb la voluntat de facilitar la circulació, l’autonomia personal i la integració social i professional de les persones amb discapacitat, l’Ajuntament de Masquefa posa en coneixement de la ciutadania la necessitat d’emprar correctament les targetes d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.

Segons queda establert en la Llei 13/2014, es considera ús fraudulent de la targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda el fet d’emprar-la en absència del titular, utilitzar un document amb dades manipulades o falsificades o reproduir noves targetes destinades a la comercialització. L’ús fraudulent d’una targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat es considera una infracció lleu, sancionable des de 301 fins als 6.000 euros.

L’Ajuntament informa que cometre tres infraccions en un any pot comportar la retirada de la targeta d’aparcament entre 12 i 24 mesos. A més, el consistori comunica que reproduir o manipular una targeta pot ser denunciat davant la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per falsificació de document.

Així doncs, l’Ajuntament de Masquefa demana un ús adequat d’aquestes targetes amb l’objectiu de garantir l’existència d’espais accessibles destinats a les persones amb mobilitat reduïda i assegurar així la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació. Per a més informació, podeu consultar aquest enllaç del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.