L’Ajuntament de Masquefa i la SES Masquefa van signar el 2006 un acord de col·laboració per desenvolupar el projecte d’escolaritat compartida. Aquest projecte d’atenció a la diversitat s’adreça als alumnes que presenten desmotivació per a l’activitat escolar, rebuig escolar, absentisme intermitent o falta de respecte per les normes de convivència.
 
Aquest acord de col·laboració es va prorrogar per al curs 2007/2008 i ara s’ha prorrogat per al nou curs, 2008/2009. Els joves que participen d’aquest projecte fan unes hores de formació a la SES i unes altres hores de formació en entitats externes al centre.
 
A més, l’Ajuntament va signar el 2006 un conveni amb el departament d’Educació de la Generalitat per donar cobertura legal al projecte. Aquest conveni tenia vigència per als cursos 2006/2007 i 2007/2008. Ara, atesa la positiva valoració que tant la Generalitat com l’Ajuntament fan d’aquesta iniciativa d’atenció a la diversitat, el conveni s’ha prorrogat per als dos cursos vinents. L’escolaritat compartida permet donar una millor resposta a les necessitats educatives dels alumnes.