L’Ajuntament de Masquefa ha elaborat un reglament per regular la relació i la col·laboració amb les entitats i associacions. Amb aquesta actuació l’Ajuntament vol fomentar l’associacionisme i potenciar les entitats, les quals tenen un paper clau en l’activitat social i cultural de Masquefa i, al mateix temps, ajudar-les en les seves activitats amb l’oportunitat que gaudeixin de determinats drets i avantatges.
 
Així, per exemple, aquest nou reglament estableix els mecanismes perquè les entitats puguin optar a subvencions de l’Ajuntament, a aconseguir la cessió d’espais i instal·lacions municipals o a tenir suport tècnic i logístic del Consistori en la realització de les seves activitats. Podeu consultar el reglament íntegre a www.masquefa.cat.
 
Cal inscriure’s en un registre d’entitats
Per poder gaudir d’aquests avantatges és necessari inscriure’s en el nou registre d’entitats i associacions. Aquest registre permetrà al Consistori disposar d’informació actualitzada sobre el número d’entitats i associacions existents a la vila, la seva tipologia, el número de socis i d’altres dades que permetin elaborar una radiografia exacta del teixit associatiu de Masquefa.
Les entitats i associacions tenen fins al dia 27 de febrer per inscriure’s al registre. Les entitats que el dia 27 no s’hi hagin inscrit no podran gaudir dels drets i avantatges que els concedeix l’Ajuntament.
 
Les inscripcions es realitzen a l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament (C/ Crehueta, 33) a sol·licitud de les entitats i associacions interessades. Cal aportar la següent documentació:
 
. Imprès de sol·licitud normalitzat
. Còpia dels Estatuts de l’entitat
. Còpia del número d’inscripció al Registre General d’Associacions de la Generalitat de Catalunya
. NIF de l’entitat
. Domicili social de l’entitat
. Logotip de l’entitat (si en té)
. Nombre de socis (si en té)
. Nom i cognoms de les persones que ocupen càrrecs directius
. Si s’escau, còpia del rebut d’assegurança de responsabilitat civil
 
Avantatges i drets
Les entitats i associacions inscrites al registre gaudiran dels següents avantatges:
 
. Rebre informació des de l’Ajuntament
. Rebre recursos per promoure la realització de les seves activitats
. Disposar de suport logístic i tècnic per part del personal de l’Ajuntament
. Ser convocades en processos participatius
. Poder sol·licitar subvencions
. Tenir la possibilitat de la cessió d’espais i instal·lacions municipals, així com de material tecnològic
. Tenir l’opció d’organitzar i gestionar festes i esdeveniments destacats de la vila