L’Ajuntament de Masquefa s’ha adherit al conveni per a la creació d’un fons social d’habitatges signat pels ministeris d’Economia i Competitivitat, de Foment i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, la Plataforma del Tercer Sector i 33 entitats bancàries.

El fons té com a objectiu disposar d’habitatges de lloguer a baix preu per a persones i famílies que a partir de l’1 de gener de 2008 hagin estat desallotjades de la seva residència habitual per impagament de la hipoteca, i que a més es trobin en situació d’especial vulnerabilitat social.

En el moment de presentació de les sol·licituds els ingressos anuals de la unitat familiar no podran superar tres vegades l’IPREM. A més cap dels membres de la unitat familiar podrà ser propietari d’un habitatge.

Els lloguers tindran una durada de dos anys i els preus oscil·laran entre els 150 i els 400 euros mensuals, amb un màxim del 30% dels ingressos nets totals de la família.

La creació del fons d’habitatges serà responsabilitat dels bancs. Inicialment les entitats financeres posen a la disposició 5.891 habitatges, tot i que està obert a l’adhesió de noves entitats i, per tant, el nombre d’habitatges es pot ampliar.

Les sol·licituds s’hauran d’adreçar a les entitats de crèdit signants del conveni.

El paper de l’Ajuntament, mitjançant el departament de Benestar Social, serà el d’emetre un informe de valoració de la necessitat o dels risc social de les persones que es vulguin acollir al fons.

L’Ajuntament de Masquefa va aprovar l’adhesió a aquest conveni en el darrer ple, amb els vots a favor de Convergència i Unió, Partit Popular i Esquerra Republicana. Progrés Municipal (PSC-APM) i Força Masquefa van votar-hi en contra.

L’alcalde, Xavier Boquete, no va estalviar crítiques al conveni, que considera “insuficient” ja que fixa uns “requisits molt exigents” per poder acollir-se a aquests habitatges de lloguer social. No obstant això, va apel·lar a la responsabilitat de votar-hi a favor, ja que “es tracta d’una mesura que pot ajudar algunes famílies de Masquefa, i si no ho aprovem no se’n podran beneficiar”.

En el mateix ple l’Ajuntament va aprovar una moció molt més ambiciosa de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, en què el govern municipal pren diversos compromisos per lluitar contra el drama social dels desnonaments.

Condicions per accedir als habitatges
D’acord amb el conveni, podran accedir a aquests habitatges en lloguer les persones que, a partir de l’1 de gener de 2008, hagin estat desallotjades del seu habitatge habitual a conseqüència d’una demanda d’execució, per impagament d’un préstec hipotecari. La hipoteca haurà d’estar en la mateixa entitat que gestiona el fons.

En el moment de presentació de les sol·licituds els ingressos anuals de la unitat familiar no podran superar tres vegades l’IPREM. Cap dels membres de la unitat familiar podrà ser propietari d’un habitatge.

Els sol·licitants també han de complir algun dels següents supòsits d’especial vulnerabilitat:

-Família nombrosa
-Unitat familiar monoparental amb dos o més fills al seu càrrec
-Unitat familiar amb almenys un menor de fins a tres anys
-Unitat familiar amb algun membre que tingui declarada discapacitat superior al 33%, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti acreditadament per a l’activitat laboral
-Que el deutor hipotecari desallotjat es trobi en situació d’atur i hagi esgotat les prestacions
-Unitat familiar en què convisquin, en el mateix habitatge, una o més persones que estiguin unides al titular de la hipoteca l’impagament del qual va produir el desallotjament o el seu cònjuge per vincle de parentesc fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat, i que algun dels membres es trobin en situació personal de discapacitat, dependència o malaltia greu que l’incapaciti per a l’activitat laboral
-Unitat familiar amb alguna víctima de violència de gènere

El contracte
El preu del lloguer oscil·larà entre un mínim de 150 i un màxim de 400 euros al mes, amb un límit màxim del 30% dels ingressos nets totals de la família.

El contracte serà de dos anys i es prorrogarà un any més excepte que l’entitat financera, després d’una reavaluació del compliment dels requisits, conclogui que ja no es compleixen.

El llogater es compromet a destinar l’immoble al seu habitatge habitual i a conservar-lo en les mateixes condicions.

Les despeses de l’immoble, incloent-hi tributs i obres de reparació, aniran a compte del propietari. Els llogaters es faran càrrec de les despeses per subministraments (electricitat, aigua, gas, telèfon).

Sol·licitud d’habitatges
Les sol·licituds d’habitatges s’hauran d’adreçar a l’entitat de crèdit titular del préstec hipotecari.

Les entitats avaluaran el compliment dels requisits previstos, prioritzant les que presentin una major necessitat o risc social, i admetran les que compleixin les condicions establertes.

Per fer aquesta valoració les entitats financeres hauran de sol·licitar informe al departament de Benestar Social de l’Ajuntament. Aquest informe, que s’haurà d’emetre en un termini de 15 dies des de la presentació de la sol·licitud, valorarà les circumstàncies socials de les famílies sol·licitants i la seva elegibilitat.

El departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Masquefa (situat al CTC, a l’avinguda Catalunya, 60) també oferirà assessorament a les persones que sol·licitin informació. A més, l’Ajuntament pren el compromís de difondre la iniciativa entre els ciutadans.

Els habitatges s’assignaran a les sol·licituds rebudes i admeses abans de la finalització de cada trimestre, començant el 31 de març de 2013