Els propietaris de parcel·les i terrenys tenen l’obligació legal de mantenir-los nets i en condicions. L’incompliment d’aquesta obligació comporta importants sancions econòmiques.

L’abandonament de les parcel·les i l’acumulació de vegetació i brutícia pot convertir aquests espais en un important focus d’infeccions i comportar l’aparició d’animals com ara rates o serps. L’abandonament de les parcel·les i terrenys, a més, també pot constituir un focus d’incendis durant tot l’any, fent-se potencialment perillós durant els mesos d’estiu. A tot això cal sumar les molèsties que l’abandonament de les finques provoca als veïns, residents habituals o no, d’altres parcel·les properes per la mala olor o les plagues d’insectes, entre altres.

Per tot plegat, l’Ajuntament de Masquefa, recorda als propietaris de les finques l’obligació de mantenir-les al llarg de tot l’any, i especialment durant la temporada d’alt risc d’incendis, en les degudes condicions de seguretat, salubritat i decòrum, retirant la mala herba i escombraries.

Així, les persones que no compleixin la normativa seran requerits per tècnics de l’Ajuntament, que periòdicament realitzen revisions. En cas d’incompliment injustificat de les ordres d’execució, l’administració pot adoptar qualsevol de les mesures d’execució forçosa següents:

. L’execució subsidiària a càrrec de la persona obligada.

.  La imposició de multes coercitives, d’acord amb el que estableix l’article 225.2, que es pot reiterar fins que es compleixi l’obligació de conservació.