L’Ajuntament de Masquefa ha tancat el pressupost municipal del 2014 amb números positius i complint tots els paràmetres de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Financera. L’exercici del 2014 es va saldar amb un superàvit (capacitat de finançament), de 510.563,29 euros, un resultat pressupostari (diferència entre ingressos i despeses) positiu de 394.561,31 euros, i un romanent de tresoreria d’1.861.096,41 euros. 

El romanent de tresoreria és el fons líquid que l’Ajuntament tindria acumulat en les arques municipals si hagués ingressat tots els diners que té pendents de cobrar, per exemple d’altres administracions que han compromès partides però que encara no les han fet efectives.

L’Ajuntament aconsegueix tornar a tancar un altre exercici, el tercer, amb números positius des del 2006. Aquell any, l’anterior equip de govern tripartit, en un context econòmic favorable, va liquidar el pressupost municipal amb un romanent de tresoreria de només 891,63 euros. No va deixar cap provisió per a insolvències, és a dir, cap partida de diners reservats per poder fer front a possibles eventualitats com, per exemple, impagaments d’altres administracions o dels vilatans, les qual restarien del romanent de tresoreria. En canvi, el 2014 es va tancar amb una provisió d’insolvències de 739.140,88 euros.

D’altra banda, durant el 2014, a més de fer front a les amortitzacions ordinàries de crèdits, l’Ajuntament també n’ha amortitzat de manera anticipada per un import de gairebé 200.000 euros. Això ha permès tornar a reduir l’endeutament, situant-lo en un percentatge del 64,59%, una xifra clarament inferior al límit del 75% que permetria a la Corporació concertar nous préstecs si fos necessari sense haver de demanar cap autorització a la Generalitat, i molt lluny de la ràtio màxima d’endeutament legalment permesa a les administracions (110%).

Una altra dada que evidencia la situació d’estabilitat financera en què es troben les arques municipals és que l’Ajuntament està al corrent de pagament amb els seus proveïdors, als quals paga en un termini de 21,65 dies, inferior als 30 dies que estableix la llei.

El pressupost ordinari, és a dir, sense inversions, del 2014, va ser de 8.318.385,68 euros