El Consell Comarcal de l’Anoia i els Ajuntaments de la comarca treballen plegats per afrontar la situació dels refugiats que arriben a Europa provinents de Síria i d’altres zones on hi ha conflictes armats. En aquest sentit, s’ha planificat un pla d’acollida, per aquestes persones, que té com a objectiu garantir que els recursos que s’ofereixen, des dels municipis, siguin recollits i centralitzats pel Comitè d’Acollida de persones refugiades de la Generalitat.

Què es pot oferir

El Comitè ha elaborat un inventari de recursos que es poden oferir. Poden ser tant de caràcter material (habitatges, equipaments residencials, cessió d’espais formatius, etc…) com immaterial (formació i orientació per al treball; servei de traducció, interpretació o mediació intercultural; servei d’acompanyament personal, escolar o familiar; formació en idiomes o alfabetització; prestació de serveis de salut complementaris; realització d’activitats de lleure i esports, etc.).

Les persones interessades hauran d’emplenar un formulari i presentar-lo a l’Ajuntament de Masquefa.

El més recomanable és que les col•laboracions siguin a través d’aportacions econòmiques, ja que faciliten que les entitats especialitzades puguin adquirir els materials necessaris adequats a cada circumstància.

Recomanacions de la Generalitat

La Generalitat de Catalunya recomana no prendre accions unilaterals i que qualsevol iniciativa de recollida de material es coordini amb alguna de les entitats especialitzades que treballen a Catalunya (ACCEM, ACNUR, ACSAR, CEAR, Creu Roja, CEAR, PEN Català, ACATHI…) per garantir la seva idoneïtat.

Per a realitzar aportacions econòmiques, el Fons Català de Cooperació i d’altres entitats del territori, han facilitat diversos comptes corrents que podeu consultar aquí.

Masquefa aporta 2.000 € pels refugiats

L’Ajuntament de Masquefa fa una aportació de 2.000 € al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per donar suport als refugiats. La decisió es va prendre en el ple municipal del 17 de setembre de l’any passat.

Què és el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la postemergència i reconstrucció.

L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, amb el suport dels municipis catalans.

El ple de l’Ajuntament de Masquefa del 17 de setembre de 2015 també va demanar…

Al Govern català

– Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el desplegament.
– Territorialitzar els serveis d’atenció a les persones demandants d’asil i en paral•lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s’hauran de fer càrrec del suport i l’atenció a les persones sol•licitants.
– Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
– Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.

Al govern espanyol

– Una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada.
– Augmentar el nombre de places d’asil, també com la dotació pressupostària per millorar la qualitat en les diferents fases de l’atenció a aquest col•lectiu.
– Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d’acollida de les persones sol•licitants d’asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
– Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones.