Com un pas més en el procés de liberalització del mercat energètic que s’està duent a terme als diferents Estats membres de la Unió Europea, a partir de l’1 de juliol de 2009, desapareix el sistema de tarifes regulades i tots els usuaris d’electricitat passem al mercat lliure, d’acord amb el Reial decret 485/2009, de 3 d’abril, pel qual es regula la posada en funcionament de la Tarifa d’Últim Recurs (TUR) en el sector de l’energia elèctrica. D’altra banda, el Reial decret llei 6/2009 de 30 d’abril regula l’aplicació del “Bono Social”.

La Tarifa d’Últim Recurs

La Tarifa d’Últim Recurs és el preu màxim i mínim establert per l’Administració per a determinats consumidors, per als quals el subministrament elèctric es considera servei universal. Aquests preus poden ser revisats per l’Administració almenys semestralment.

El ‘Bono’ social
El “Bono Social” és una possibilitat a la que es poden acollir alguns consumidors (persones físiques) acollits a la tarifa d’últim recurs que compleixin almenys una de les condicions següents:

• Tenir en el domicili habitual una potència contractada menor de 3kW.
• Tenir 60 o més anys d’edat, acreditar ser pensionista del Sistema de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat i acreditar també percebre les quantitats mínimes vigents en cada moment per aquestes pensions.
• Tenir més de 60 anys d’edat i ser beneficiari de pensions de l’extinta Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI) i de pensions no contributives de jubilació i invalidesa.
• Ser família nombrosa.
• Acreditar formar part d’una unitat familiar que tingui tots els seus membres a l’atur.
Aquest “Bono Social” cobrirà la diferència entre el cost de la Tarifa d’Últim Recurs i un valor de referència, que marcarà el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, que s’anomenarà “tarifa reduïda”.

Els consumidors podran sol•licitar el “Bono Social” a l’empresa comercialitzadora d’últim recurs que realitzi el subministrament d’energia elèctrica, d’acord amb el procediment regulat.

Per això, davant la culminació del procés de liberalització del mercat elèctric el dia 1.7.2009, les empreses comercialitzadores ens faran ofertes i ens proposaran noves tarifes, ja que l’1.7.2009 desapareix la tarifa regulada (tarifes elèctriques de baixa tensió). Per tant, si ets consumidor de baixa tensió (si tens subministrament d’energia elèctrica a una tensió igual o inferior als 1000V) podràs triar entre:

No fer res i, per tant, romandre com a client a la mateixa empresa distribuïdora amb qui tens contractada l’electricitat fins el 1.7.2009. A partir d’aquesta data:

 
. Si la potència contractada és menor o igual de 10kW, el subministrament serà traspassat automàticament a la Tarifa d’Últim Recurs (TUR) de l’empresa comercialitzadora d’últim recurs pertanyent al grup empresarial propietari de la xarxa elèctrica de la zona. El preu de la TUR serà fixat pel Ministeri i vàlid a partir de l’1.7.2009. Serà la mateixa empresa distribuïdora d’energia elèctrica qui informarà els seus clients a quina empresa comercialitzadora d’últim recurs seran traspassats, de forma que el client no haurà de fer cap gestió.
. Si el teu subministrament es realitza al preu de la TUR, verifica si compleixes les condicions necessàries per sol•licitar el “bono social”. Si és així, caldrà que ho sol•licitis a partir del proper 1 de juliol de 2009 a l’empresa comercialitzadora segons unes condicions que ha de determinar properament el propi Ministeri d’ Indústria, Comerç i Turisme.
. Si la potència contractada és major a 10kW, el subministrament serà traspassat automàticament a l’empresa comercialitzadora d’últim recurs pertanyent al grup empresarial propietari de la xarxa elèctrica de la zona. El preu que hauràs de pagar per l’energia consumida no serà la Tarifa d’Últim Recurs (TUR), sinó un altre que es fixarà per Ordre ministerial i que, segons el propi RD 485/2009, evolucionarà en el temps de forma que incentivi la contractació amb una empresa comercialitzadora de lliure mercat .

• Sol•licitar ofertes i contractar amb una empresa comercialitzadora de mercat lliure.
Les empreses comercialitzadores d’últim recurs són:

Comercialitzadores d’últim recurs

Endesa energía XXI, S.L. 902 508 850 www.endesaonline.com
Iberdrola comercialización último recurso, S.A.U. 901 202 020 www.iberdrola.es
Unión Fenosa Metra, S.L. 901 220 380 www.unionfenosa.es
Hidrocantábrico Energía Último Recurso S.A.U. 902 860 860 www.hcenergia.com
EON Comercializadora de último recurso, S.L. 902 222 838 www.eon-espana.com

Les empreses comercialitzadores de mercat lliure són:

Bassols Energía Comercial S.L. 900 70 50 50 www.bassolsenergia.com
Céntrica Energía Generación, S.L.U. 902 30 61 30 www.centricaenergia.es
Comercializadora LERSA, S.L. 972 700 094 www.lersaenergia.com
Electracomercial Centelles, S.L. 938 810 931 www.electradis.cat
Endesa Energía S.A.U. 902 530 053 www.endesaonline.com
Eon Energia, S.L. 902 323 090 www.eon-espana.com
Estabanell y Pahisa Mercator, S.A. 902 472 247 www.estabanell.com
Factor Energía, S.A. 902 501 121 www.factorenergia.com
Hidroelectrica del Valira, S.L. 973 350 044 www.peusa.es
Iberdrola S.A. 901 202 020 www.iberdrola.es
Naturgas Energía Comercializadora, S.A.U. 902 123 456 www.naturgasenergia.com
Nexus Energía, S.A. 902 023 024 www.nexusenergia.com
Unión Fenosa Coemercial, S.L. 901 404 040 www.unionfenosa.es
Hidrocantábrico Energía, S.A.U. 902 860 860 www.hcenergia.com

Altres comercialitzadores de mercat lliure

Comercializadora Eléctrica de Cádiz, S.A.U. 901 411 100 www.electricadecadiz.es
Eléctrica Sollerense, S.A.U. 971 638 145 www.electricasollerense.es
Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta, S.A. 956 511 901 www.electricadeceuta.com
Gesternova, S.A. 902 431 703 www.gesternova.com
Enerco Cuellar, S.L. 921 144 871 www.enercocuellar.com
Electra Energia, S.A.U. 964 221 404 www.electraenergia.es

La informació que han de donar les empreses distribuïdores d’energia als seus clients és la següent:


• Al seu web. Hi hauran de facilitar el llistat d’empreses comercialitzadores de mercat lliure amb els respectius números d’atenció al client i adreces de pàgina web. En aquest llistat, hauran d’especificar quines d’aquestes empreses comercialitzadores poden donar el subministrament a Tarifa d’Últim Recurs.
• Per carta. Fins al gener del 2010, hauran d’incloure en totes les factures que remetin als seus clients amb contracte en vigor, una carta on li expliquin el dret a contractar amb una empresa comercialitzadora de mercat lliure i la situació del contracte en cas que no prengui cap decisió. La carta inclourà la relació, telèfon d’atenció al client i pàgina web de les empreses comercialitzadores que operen al mercat.
• Abans del 15.6.2009. En cas que no hagis contractat el subministrament amb una empresa comercialitzadora de mercat lliure, l’empresa distribuïdora haurà de comunicar-te en una factura, tramesa abans del 15 de juny de 2009, a quina empresa comercialitzadora serà traspassat el teu subministrament.
Per tant, davant aquesta nova situació, si reps una trucada telefònica o una visita inesperada al teu domicili perquè canviïs de companyia elèctrica:
• Fixa’t bé en qui et truca al telèfon o a la porta del teu domicili, demana que s’identifiqui.
• T’ha d’informar clarament de la finalitat comercial i de les característiques essencials del servei que t’ofereix.
• Tingues en compte els preus, els descomptes… tots els serveis que t’ofereix.
• No et sentis pressionat i no et precipitis, demana tota la informació que calgui.
• No facilitis les teves dades bancàries, ni les factures anteriors, ni les teves dades personals si no estàs realment segur de la contractació.
• Estudia molt bé l’oferta de la nova companyia abans de donar-te d’alta.
• Compara els preus i els serveis que t’ofereixen.
• Pots escollir quina empresa comercialitzadora vols que et presti el servei.
• No és obligatori contractar la tarifa d’últim recurs (TUR).
• Pregunta quins són els requisits per fer el canvi de companyia, si realment t’interessa.
• Si tens contractat algun finançament amb la companyia actual, informa-te’n de com quedarà.
• Llegeix detingudament el contracte i mai no signis un document en blanc.
• El nou contracte s’ha de realitzar per escrit i en exemplar doble.
• Tens 7 dies per desistir del contracte sense haver de donar cap justificació.
• Totes les empreses disposen de fulls oficials de reclamació/denúncia.
• És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.

FONT: Generalitat de Catalunya
(http://www.consum.cat/consumidors_i_consumidores/tinformem/recomanacions/llum/index.html )