El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el proppassat 30 de maig de 2006 va resoldre les al.legacions presentades en la fase d’exposició pública de l’aprovació inicial de la Modificació puntual del PGOU al Centre urbà de Masquefa i al barri de la Beguda Alta i es va procedir a la seva aprovació provisional. Restant pendent de l’aprovació definitiva per la Comissió Territorial d’Urbanisme.

  Memòria / Normativa i Ordenances

  Plànols INFORMACIÓ

  Plànols ANÀLISI

  Plànols ORDENACIÓ

  Informe AMBIENTAL