El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el proppassat 30 de maig va aprovar inicialment la MODIFICACIO PUNTUAL DEL PGOU A LA ZONA DE CAL L’ESTANTIS ENTRE LA URBANITZACIÓ DE CAN PARELLADA I LA BEGUDA ALTA.

S’ha exposat al public pel termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al B.O.P. n. 136 de 8 de juny de 2006.

  Memòria

  Plànols

  Memòria AMBIENTAL

  Memòria MOBILITAT

  Plànols MOBILITAT