El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el proppassat 30 de maig va aprovar inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU – AMPLIACIÓ DEL PLA SUD: SECTOR PARC DEL TURÓ DEL NUCLI URBÀ DE MASQUEFA.

S’ha exposat al public pel termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al B.O.P. n. 136 de 8 de juny de 2006.

  Memòria

  Plànols / PART 1

  Plànols / PART 2

  Informe AMBIENTAL

  Memòria MOBILITAT

  Plànols MOBILITAT