Les ordenances fiscals per a l’any vinent no contemplen increments en gran part dels impostos. La modificació principal és un recàrrec del 150% per als immobles que es troben desocupats de forma permanent sense una causa justificada i en mans de grans tenidors.

El Ple de l’Ajuntament de Masquefa, reunit ahir 19 d’octubre en sessió ordinària, ha aprovat les Ordenances Fiscals Reguladores dels Tributs Municipals per al 2024. Han comptat amb els vots a favor de Sumem Per Masquefa i Esquerra Masquefa i els vots en contra de Junts Per Masquefa i VOX. 

Malgrat que l’IPC anual ha augmentat, l’Ajuntament aposta perquè aquest factor no repercuteixi en el gruix dels tributs i les taxes principals, si bé s’incorporen modificacions i canvis normatius i legals a les ordenances. 

Daniel Gutiérrez, primer tinent d’alcalde i regidor de Finances Públiques, ressalta: “El context econòmic actual és complex pels veïns i famílies de Masquefa. Com a govern comprenem la situació i considerem que no és el moment d’afegir més pressió fiscal. Tot i que cal treballar per ordenar i consolidar les finances públiques, farem un esforç per abordar els reptes del 2024 sense que això s’hagi de repercutir en la tributació”.

Nou recàrrec sobre l’IBI dels immobles buits

Pel que fa a l’Impost sobre Béns Immobles, queda congelat i es mantenen les bonificacions existents.  Quant als immobles d’ús residencial desocupats durant dos anys o més sense causa justificada i en mans de grans tenidors (propietaris amb quatre o més pisos), el govern municipal opta per aplicar un recàrrec de l’IBI del 150%. Amb això, es busca regular una qüestió sensible per a Masquefa, com és la dificultat d’accés a l’habitatge. 

En la mateixa línia, es congela la taxa per la prestació del servei de gestió dels residus municipals i l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica amb una excepció: s’eliminen les bonificacions per a vehicles de més de 25 anys, mentre que sí que es mantenen les que són per a vehicles històrics. Així mateix, els vehicles ‘zero emissions’ segueixen tenint una bonificació del 75% en aquesta quota i els vehicles ‘eco’ del 30%. Com a novetat d’enguany, l’expedició de documents administratius, com els voltants i certificats individuals i col·lectius tant els actuals com els anteriors (històrics fins a 1996), passen a ser gratuïts.

Pel que fa al sector industrial i de la construcció, s’incrementa l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) amb l’augment de coeficient per les grans empreses dels polígons de La Pedrosa, Clot del Xarel·lo, Can Bonastre i disseminats. Així com l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, que s’actualitza a 641 euros/m² segons marca el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.