L’Agència de l’Habitatge de Catalunya obre una nova convocatòria d’ajuts per pagar el lloguer. El període de presentació de sol·licituds finalitza el 29 de juny de 2018.

L’Ajuntament de Masquefa informa que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, ha obert la convocatòria de les prestacions per al pagament del lloguer per a aquest any 2018.  Aquestes subvencions s’atorguen en un règim de concurrència competitiva, és a dir, s’avaluaran totes les sol·licituds a la vegada i es triaran les que tenen unes característiques més favorables per rebre l’ajut.

Requisits

Aquests ajuts s’adrecen a persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya. Les persones sol·licitants han de complir amb els següents requisits:

  • Tenir la residència legal a Catalunya.
  • Que la unitat de convivència tingui uns ingressos suficients per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els límits establerts a les bases de la convocatòria (vegeu la base 5). Aquest límit no s’aplica als supòsits de víctimes de terrorisme.
  • Ser titular d’un contracte de lloguer de l’habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
  • No pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior a 600€ en el cas de la demarcació de Barcelona.
  • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
  • Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d’un procediment de revocació d’algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l’anterior Pla estatal d’habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant..
  • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d’ofici abans de la proposta de la resolució)

Presentació de sol·licituds

Tots aquells veïns interessats a enviar les seves sol·licituds poden fer els tràmits i gestions a través del portal web de la Generalitat de Catalunya o a qualsevol oficina de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (en el cas de l’Anoia, l’oficina està situada al Consell Comarcal de l’Anoia -plaça Sant Miquel, 5, Igualada) sol·licitant cita prèvia al 93 805 15 85. Mentrestant, a la Torre dels Lleons de Masquefa es podran recollir els impresos necessaris per a poder dur a terme la gestió.