"El Pla parcial de Can Bonastre compleix amb tots els preceptes legals i va ser presentat a tots els regidors i aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 18 d’abril d’aquest any", comenta el regidor d’Urbanisme Enrique Gómez.

"No ens consta l’admissió a tràmit de cap denúncia, sols una petició d’informació per part de la Secció de Medi Ambient de la Fiscalia Provincial. I com és natural, hem facilitat tota la informació i restem a la seva disposició i a la de tothom per aclarir qualsevol dubte al respecte", afirma l’alcalde Xavier Boquete.

Com a conseqüència d’algunes informacions publicades als mitjans de comunicació, des de l’Ajuntament s’aclareix que la Secció de Medi Ambient i Urbanisme de la Fiscalia Provincial de Barcelona ha sol·licitat a l’Ajuntament informació referida al polígon industrial de Can Bonastre, sense que s’hagi comunicat l’admissió a tràmit de cap denúncia. Com és habitual en aquests casos, l’Ajuntament ha facilitat tota la documentació referida al desenvolupament urbanístic d’aquest sector industrial aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 27 de març de 2008, en estricte compliment de la sentència del 7 de novembre de 2005 dictada per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i publicada al DOGC el 15 de maig de 2008.

El Pla parcial de Can Bonastre, promogut per la societat Carreras Grupo Logístico SL, va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central el 3 de juny de 2016 després d’estar sotmès a informació pública 45 dies, període en el qual qualsevol persona podia manifestar les seves consideracions. Igualment, va ser presentat a tots els regidors municipals i aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Masquefa el 18 d’abril i 30 de maig d’enguany. En aquesta línia, Enrique Gómez comenta que "mai cap grup municipal, tampoc la CUP, va presentar al·legacions al projecte, ni quan estava exposat públicament ni quan el vam portar a aprovació en Ple municipal. És a dir, sorprèn que ara s’utilitzi la via judicial quan en el seu moment no es va fer ús de la via administrativa. No entenem aquest oportunisme i creiem que només es busca un titular per desgastar el govern municipal".

A més, des del govern municipal, l’alcalde Xavier Boquete manifesta que "l’Ajuntament treballa per oferir noves oportunitats laborals als masquefins i, contràriament al què manifesta la CUP, a les zones industrials del Clot del Xarel·lo i al polígon La Pedrosa no hi resta sòl per donar resposta a l’activitat que s’està implantant a Masquefa i que generarà vitalitat econòmica i nous llocs de treball". I afegeix que "la nostra preocupació va més enllà de prestar més i millors serveis, cerquem projectes que proporcionin nous llocs de treball, i si aquests són dins el propi terme de Masquefa molt millor. Treballem en aquest repte i ho seguirem fent, com no pot ser d’altra forma, sota els preceptes legals i amb l’objectiu de millorar el benestar i la qualitat de vida dels veïns de Masquefa".