Les ajudes busquen incentivar els propietaris, juntes de propietaris i agrupacions de juntes per tal que efectuïn reformes als seus edificis en matèria de seguretat, sostenibilitat i/o accessibilitat.

Un any més, la Generalitat de Catalunya posa a disposició de propietaris d’edificis residencials, ja siguin particulars o col·lectius, una línia de subvencions que té la voluntat de fomentar una millora substancial del parc edificatori en matèria de seguretat, estat de conservació, accessibilitat i sostenibilitat. En aquest sentit, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha fet públiques recentment les bases reguladores de la convocatòria d’aquest 2016, que tenen per objecte determinar quines actuacions de rehabilitació són susceptibles de rebre subvencions, a més de concretar les condicions i requisits per poder accedir a les ajudes.

El primer aspecte que es considera prioritari i, per tant, susceptible de ser subvencionat és la seguretat i estat de conservació de tots aquells edificis que presentin deficiències de gravetat, validades tècnicament i recollides en l’informe d’inspecció tènica corresponent. Aquesta línia de subvenció és aplicable, així doncs, a un ampli ventall d’actuacions, que van des dels treballs de rehabilitació de cobertes, terrats, façanes o mitgeres fins a les obres de reforma dels fonaments, l’estructura i les instal·laciions d’edificis.

També són aspectes prioritaris d’aquesta convocatòria el foment d’una major sostenibilitat i la millora de l’eficiència energètica dels edificis. És per això que les bases reguladores contemplen explícitament com a subvencionables tota mena d’actuacions relatives a sistemes de calefacció i refrigeració, millora de l’aïllament tèrmic, instal·lació d’equips de generació d’energies renovables o substitució de les lluminàries actuals per altres de més rendiment energètic.

Finalment, existeix una tercera línia de subvenció que pretén incidir en l’accessibilitat dels edificis, tot oferint ajudes a aquells propietaris que desitgin realitzar ajustos raonables a les seves finques per a una adequació efectiva d’aquestes a la normativa vigent en matèria d’accessos, escales, etc. Així doncs, també poden optar als ajuts econòmics que formen part d’aquesta convocatòria els propietaris d’edificis que duguin a terme reformes per a la instal·lació d’ascensors, rampes, remunatadors d’escales, grues, elements d’informació o avís, dipositius electrònics de comunicació amb l’exterior, etc.

Des de l’Ajuntament de Masquefa es convida tots els veïns i juntes de propietaris del municipi amb voluntat o necessitat d’efectuar algun tipus de treball de rehabilitació al seu edifici a consultar les bases reguladores de la convocatòria i aprofitar les ajudes que ofereix la Generalitat per tal de posar a punt les seves propietats, tot contribuint a actualitzar i modernitzar el parc d’edificis del poble.

 

Clica aquí per accedir a les bases reguladores de la convocatòria i obtenir més informació sobre terminis, requisits i forma de presentació de les sol·licituds.