L’Ajuntament de Masquefa –mitjançant l’empresa municipal Masquefa Impulsa- convoca un procediment obert per a adjudicar el lloguer del bar-restaurant i cibercafè del Centre Tecnològic Comunitari, un immoble de la seva propietat situat a l’avinguda Catalunya, 58-66.

Les persones i empreses interessades que compleixin els requisits establerts podran presentar les seves ofertes a partir de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i fins al dia 1 d’abril vinent. Les propostes s’hauran de presentar a la recepció de l’Ajuntament (C/ Major, 93).

El lloguer del cibercafè s’adjudicarà a l’oferta econòmicament més avantatjosa -60 punts- i d’acord també amb altres criteris d’adjudicació (millores en l’horari i calendari -20 punts- i projecte d’explotació del local -20 punts-).

L’import de l’arrendament s’estableix en la quantitat mínima de 1.500 euros mensuals, més IVA, que els licitadors poden millorar a l’alça. També es fixa un cànon inicial únic de 15.000 euros.

La durada del contracte serà de quatre anys, ampliable fins als sis mitjançant dues pròrrogues d’un any cadascuna.

Podeu consultar el Plec de preinscripcions tècniques i el Plec de clàusules administratives particulars que regeixen la convocatòria clicant en aquest enllaç.

El Plec de preinscripcions tècniques, el Plec de clàusules administratives particulars, i l’expedient administratiu també els podeu consultar al departament de Contractacions de l’Ajuntament.