Les llibreries, floristeries i entitats sense ànim de lucre de Masquefa que vulguin instal·lar parades per Sant Jordi podran fer la sol·licitud i demanar les taules i les senyeres del 17 de març a l’11 d’abril. En aquest termini, els interessats hauran d’entrar una instància pel registre general de l’Ajuntament amb la sol·licitud.

Requisits:

Les llibreries i floristeries hauran d’aportar la següent documentació:

En cas que el sol·licitant sigui titular d’un establiment de concurrència pública, la fotocòpia de la llicència d’activitats.

Fotocòpia de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.

Fotocòpia d’alta de l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques).

Fotocòpia del NIF o el CIF de la persona sol·licitant.

Plànol de la situació de l’emplaçament.

Amb motiu de l’interès general i cultural de la celebració de Sant Jordi, els interessats no hauran de pagar per l’ocupació de la via pública. Les taules i les senyeres les muntarà i desmuntarà la brigada municipal d’obres i serveis.