La Diputació de Barcelona ha obert el procés de selecció d’informadors i operadors de comunicacions per al Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PIV) d’aquest 2013. La Diputació desenvolupa cada estiu aquest pla amb la col·laboració dels ajuntaments i les Agrupacions de Defensa Forestal del territori. L’objectiu és prevenir i evitar els incendis forestals i limitar els efectes dels focs.

Per a més informació, vegeu els enllaços següents:
• Bases de selecció dels Informadors i Operadors del PVI 2013: http://diba.cat/web/seleccio/interinatges

• Informadors: http://diba.cat/seleccio/interinatges/SL0313

• Operadors: http://diba.cat/seleccio/interinatges/SL0413

Les sol·licituds han d’anar acompanyades del model normalitzat: https://seuelectronica.diba.cat/tramits/ciutadania/Form%20catala/TRC_023.pdf

El termini per a presentar sol·licituds és el comprès entre l’endemà de la data d’aquesta convocatòria i fins a 10 dies naturals comptadors a partir de la publicació del corresponent anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Es poden presentar als registres de la Diputació o als ajuntaments de la demarcació de Barcelona, en el cas de l’Ajuntament de Masquefa, al C/ Major, 93. Les sol·licituds rebudes per l’Ajuntament seran trameses per correu administratiu o certificat al Registre General de la Diputació (Rbla. de Catalunya, 126, planta baixa – 08008 Barcelona)

Tots els mèrits i titulacions presentats pels candidats han d’anar acompanyats de la documentació justificativa corresponent.