La Targeta acreditativa de la discapacitat és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya que neix en el marc de la Llei de Serveis Socials i la Declaració de les Nacions Unides pels Drets de les Persones amb Discapacitat.

Aquest document permet a les persones amb discapacitat legalment reconeguda i amb residència habitual a Catalunya acreditar el seu grau de discapacitat, de forma àgil i pràctica, davant de terceres persones.

Es tracta d’una targeta de plàstic, editada per la Generalitat, i que s’expedeix a petició expressa de les persones que ja tenen reconegut un grau de discapacitat mitjançant la corresponent resolució, ja sigui amb caràcter permanent o provisional, igual o superior al 33%, o bé a petició del seu representant legal.

Avantatges i beneficis
La Targeta acreditativa de la discapacitat és un document públic, personal i intransferible, que cal acompanyar amb el DNI o el NIE.

Té dues funcionalitats diferenciades:
. Permet donar testimoni del reconeixement del grau de discapacitat i servir de document provatori d’aquest reconeixement, evitant haver de sol•licitar constantment certificats en forma paper per acreditar la condició de persona amb discapacitat. La targeta, però, no substitueix el certificat del grau de discapacitat en format paper. Caldrà continuar utilitzant aquest format sempre que les administracions públiques ho considerin oportú.

. Facilita l’accés a determinats avantatges i beneficis en àmbits com la mobilitat, la cultura, l’esport i l’oci que podran millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.(consulteu els avantatges)

Sol·licitar la targeta
La targeta es pot demanar en qualsevol moment. No cal acompanyar la sol•licitud de cap documentació addicional.

Els requisits són tenir reconegut i vigent un grau de discapacitat del 33% o més, tenir residència habitual a Catalunya, i tenir el DNI/NIE vigents (menors d’edat inclosos). L’expedició és gratuïta.

L’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat (www.gencat.cat) ofereix informació sobre aquest tràmit i els impresos de sol•licitud en diferents formats i idiomes.