Amb l’objectiu de facilitar les gestions que els vilatans i vilatanes fan a nivell municipal, l’Ajuntament de Masquefa ha posat en marxa un nou servei que evitarà als usuaris i usuàries que hagin d’anar a altres administracions a buscar documentació en suport paper i traslladar-la d’un lloc a l’altre.

Prèvia autorització de l’usuari, ara és el mateix Ajuntament qui sol•licita per ell aquesta documentació i l’obté mitjançant canals telemàtics. Així, per exemple, una persona que demani un ajut social no ha d’aportar la documentació que acrediti la seva renda o la seva situació d’atur perquè el mateix Ajuntament la sol•licita a l’ens competent i l’obté de forma electrònica.

Per fer-ho possible l’Ajuntament s’ha adherit al servei Via Oberta del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), que permet la transmissió telemàtica de dades i documents electrònics procedents de les administracions i organismes públics que s’hi han integrat.

Documentació que es pot obtenir telemàticament
En l’actualitat l’Ajuntament pot sol•licitar i obtenir per mitjans electrònics dades i documentació procedents del mateix Consistori i d’altres organismes com ara l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Tresoreria General de la Seguretat Social, la Direcció General de Policia, l’Institut Nacional d’Estadística, el Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat o el Servei d’Ocupació de Catalunya.

En concret, la documentació que es pot obtenir telemàticament és la següent:

. La Declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
. Les dades d’identitat de tots els membres de la unitat de convivència (Direcció General de Policia).
. Les dades del Padró Municipal d’Habitants i del Registre de Població de Catalunya per obtenir l’acreditació de residència, i de convivència, al municipi
. Les dades complertes del títol de família nombrosa i el nombre de persones amb discapacitat de la unitat, si s’escau
. El certificat de demandant d’ocupació, certificat de perceptor de prestacions, i l’últim període d’inscripció
. La comprovació d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social

Autorització del vilatà/na
Per a poder beneficiar-se d’aquest servei els vilatans i vilatanes, en el moment de fer una gestió davant l’Ajuntament (C/ Major, 93), han d’autoritzar el Consistori a l’obtenció d’aquestes dades per mitjans electrònics.

Cap a l’Administració sense papers
La implantació del servei Via Oberta del Consorci AOC és un pas més per a la modernització de l’administració i cap a una Administració electrònica i sense papers. A més de facilitar les gestions als vilatans i vilatanes aquest servei permet reduir de manera important el suport paper.