La Regidoria de Joventut inicia aquest mes d’octubre el procés de creació del nou PLJ 2017-2020

Cada quatre anys l’àrea de Joventut dóna forma al Pla Local de Joventut local. Aquest document consta d’un anàlisi sobre l’estat de la joventut a Masquefa atenent tant a les seves mancances com a les seves necessitats, així com també exposa els objectius a assolir i els eixos i les accions que es duran a terme per assolir els objectius que s’hi marcaran. El Pla Local de Joventut o PLJ té una vigència de quatre anys i ha de servir per planificar i estructurar a curt i mig termini les polítiques i accions de joventut del nostre municipi.

En aquesta línia, durant aquest mes d’octubre s’iniciaran els treballs amb una diagnosi de la realitat juvenil de Masquefa que s’efectuarà a través d’un grup de discussió en el qual hi assistiran diferents professionals del municipi que treballen en contacte amb els joves i, en els propers mesos, també es celebraran dues jornades participatives amb entitats locals i joves. La finalitat és fer un estudi acurat de la realitat, alhora que es volen captar les necessitats i marcar les línies d’actuació que s’han de seguir des de l’àrea.

El Pla Local de Joventut o PLJ consisteix en una eina de treball indispensable per a la gestió de polítiques integrals de joventut. Un Pla Local de Joventut és el document marc per implementar la política de joventut, l’eina que defineix, impulsa i coordina les polítiques de joventut d’un municipi, entenent que aquestes polítiques siguin concebudes des dels criteris de transversalitat i integralitat, és a dir, no només oferint determinats serveis, sinó treballant des d’una perspectiva global que interrelacioni els diversos àmbits de la vida dels joves: l’habitatge, el treball, la formació, la salut, la participació democràtica, la cohesió social, etc. El Pla Local de Joventut és, doncs, el projecte marc que diu què s’ha de fer pels joves d’un municipi (de 12 fins a 30 anys) en cadascun dels àmbits que els afecten.