En sessió de la Junta de Govern de data 24 d’octubre de 2006, l’ajuntament de Masquefa ha aprovat el Projecte d’Escolaritat Compartida, projecte que es desenvolupa en un marc de col·laboració entre el Centre de Secundària de la Vila (SES de Masquefa), i l’ajuntament.

Aquest projecte s’ha portat a terme de forma experimental durant els cursos 2004-2005 i 2005-2006 i ha donat uns resultats molt satisfactoris.

La SES de Masquefa i l’ajuntament d’aquesta població veuen la necessitat d’establir un conveni de cooperació destinat als alumnes que, a un molt baix rendiment acadèmic, afegeixen trastorns de conducta que aconsellen la realització de determinades tasques de formació, en una part de l’horari lectiu, en entitats depenents del consistori.

Els alumnes assisteixen unes hores a la SES i unes hores a un centre o servei municipal: escola bressol, CRARC (Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya), brigada municipal, instal·lacions esportives, a les escoles del municipi, a les oficines municipals…

Els objectius d’aquest projecte són els següents:
– Estimular l’adquisició d’hàbits bàsics d’autonomia personal: puntualitat, constància, treball, …
– Responsabilitzar-se en algunes tasques senzilles.
– Assumir els principis bàsics de relació amb el món adult, a través del treball.
– Ser conscient de les pròpies capacitats en les feines encomanades.
– Adonar-se de les competències i capacitats personals i actuar en conseqüència.
– Facilitar la transició del món escolar al món del treball.
– Familiaritzar l’alumne al món laboral.
– Ser capaç de transmetre coneixements adquirits.