La senyora Tyfanni Avilés Andrade ocupa el seu lloc de treball des del 16 de setembre

L’Ajuntament de Masquefa ha incorporat des del 16 de setembre a la senyora Tyfanni Avilés Andrade com a nova funcionària interina, administrativa a temps complet, per la cobertura d’una plaça vacant de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament i fins la cobertura definitiva de la plaça (fins a màxim 3 anys o bé s’extingirà el nomenament per qualsevol dels supòsits que estableix el real decret llei 14/2021 de 6 de juliol que modifica l’article 10 del RDL 5/2015 de 30 d’octubre EBEP).