Les persones que vulguin inscriure’s al programa de vacances de la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) poden tramitar les seves sol·licituds a l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament (C/ Crehueta, 33). El programa s’adreça a persones majors de 16 anys que acreditin un grau de discapacitat física o orgànica igual o superior al 33% i té el suport del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, l’Imserso i la Fundació ONCE. El tràmit de les sol·licituds pot fer-se a l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament, de dilluns a divendres, en horari de matí.

 

Beneficiaris del programa
. Persones que acreditin un grau de discapacitat física o orgànica igual o superior al 33%, tenint prioritat les persones que superen el 50%.
. Cal ser major de 16 anys. Els menors d’edat han d’aportar l’autorització del pare, mare o tutor legal.
. Amb caràcter excepcional poden assistir a les vacances els fills dels beneficiaris menors de 16 anys, sempre que es justifiqui la impossibilitat de poder viatjar sense la seva companyia.
. Poden portar acompanyant les persones que utilitzen cadires de rodes o que requereixin d’ajuda per desenvolupar les tasques bàsiques de la vida diària.
 
Documentació
. Complimentar la sol·licitud
. Fotocòpia del certificat de minusvàlua complert
. Fotocòpia del DNI (beneficiari i acompanyant, si és el cas)
. Fotocòpia del títol de família nombrosa (si és el cas)
 
Sol·licituds
Les persones que facin directament la sol·licitud han d’enviar-la a:
COCEMFE-Departamento de Vacaciones
(C/ Eugenio Salazar, 2 – 28002 – Madrid).
Correu electrònic: vacaciones@cocemfe.es.
Telèfon: 91 413 80 01
Fax: 91 416 99 99