Què és POUM?

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació que ordena urbanísticament tot el territori del terme municipal de Masquefa, dissenyant el seu desenvolupament i els creixements futurs tenint en compte criteris de sostenibilitat.

El POUM ha de definir el creixement i millorar la imatge del municipi, els serveis i els equipaments, així com l’espai públic, els espais verds, i també definir el model de mobilitat local i fixar les bases del model econòmic del municipi. Cal buscar l’equilibri entre la necessitat de creixement i la preservació dels recursos naturals i valors paisatgístics, històrics i culturals del municipi

Al POUM, en definitiva, li correspon dibuixar el municipi que volem per a les generacions futures.

Aprovació de l’avanç del POUM 

El Ple de l’Ajuntament de Masquefa en sessió ordinària de data 22 de desembre del 2022 va aprovar ’Avanç del Pla d’ordenació urbanística municipal de Masquefa (POUM) i el Document Inicial Estrategic, redactats per l’equip de OUA Gestió del Territori i Urbanisme, S.L.

L’Avanç del POUM és un document genèric, que forma part de la redacció del POUM, que posa de manifest les intencions i els eixos principals del creixement i el desenvolupament del municipi de cara al futur.

Aquesta documentació es sotmet a informació pública, pel termini d’un mes des de la darrera publicació oficial de l’anunci, , a l’efecte que les persones interessades puguin examinar-lo, formular les consultes que estimin oportunes i presentar quantes aportacions, suggeriments o reclamacions considerin adients.

Documentació de l’avanç

Resultats procés participatiu

Podeu consultar els resultats del procés de participación del POUM en aquesta memòria on s’exposen els continguts de manera cronològica: les activitats, els resultats de tot el procés de participació i les conclusions, desenvolupades entre desembre de 2021 i març de 2022, coincidint amb la redacció de l’Avanç del POUM. També s’incorporen els materials gràfics de suport adients per a la comprensió del procés i els resultats, i una descripció de la comunicació que s’ha realitzat de tot el procés de participació. Val a dir que ha sigut un procés intens i complex, que s’ha vist obligat a conviure amb la pandèmia de la Covid-19, així que s’han hagut d’adaptar algunes dates i metodologies, amb l’objectiu de garantir el compliment dels objectius plantejats inicialment, i buscant sempre facilitar la participació de totes aquelles persones, col·lectius i entitats que així ho han volgut.

En el cas de Masquefa, a més, s’ha dissenyat un procés que no parteix de zero, ja que que fa molts anys que el tema està latent. La revisió del POUM va iniciar-se fa uns anys, el 2012, i ja es va fer un procés participatiu. La tramitació, però, va quedar aturada en part degut a la incorporació de l’àmbit de la Beguda Alta. Per últim, cal dir que la participació del POUM s’ha fet en un moment on existeixen a Masquefa diverses iniciatives que s’estan desenvolupant simultàniament, i que d’alguna manera s’han desenvolupat en paral. lel, fent un esforç per coordinar-les, evitar duplicitats i buscar sinergies entre elles (Agenda urbana, Auditoria en perspectiva de gènere, Marca territori).

Resultats del procés de participación del POUM

Per què cal participar del POUM?

La redacció d’un document com un POUM és llarga i complexa, i és just en aquestes primeres etapes on esdevé rellevant obrir la mirada i incloure la percepció de les persones que viuen al municipi. Cal posar el focus en les seves vivències i les seves necessitats per tal de completar el treball tècnic que s’està fent, i aconseguir que el document resultant sigui el més acurat possible, i reculli tot allò que les persones que viuen al municipi volen aportar-hi.

ACCIONS PARTICIPATIVES REALITZADES

ENTREVISTES GRUPALS

Descripció:
Les entrevistes grupals són un espai de reflexió col·laboratiu on els diferents grups dividits sectorialment en grups de tècnics, polítics i entitats, comparteixen les seves idees, expectatives, intuïcions sobre el present de Masquefa i generen un discurs comú.
L’objectiu és el d’elaborar una base de treball per a seguir a la resta del procés, i enfocar les accions participatives que es facin.

Data:
28 de gener a les 12h

Lloc:
Online al Youtube de Ràdio Masquefa

TALLER PARTICIPATIU AL NUCLI DE MASQUEFA

Descripció:
Taller participatiu obert al conjunt de la ciutadania on es recolliran propostes i es debatrà sobre els diferents temes que es tracten en el POUM i que definiran el futur urbanístic del municipi.
Amb especial atenció a aquelles temàtiques que afecten al nucli de Masquefa es tractaran temes com l’habitatge, els equipaments i les zones verdes, l’activitat econòmica, el tractament del sòl no urbanitzable o el patrimoni..

Data:
10 de febrer a les 18.30h

Lloc:
Sala d’Actes del CTC

TALLER PARTICIPATIU A CAN PARELLADA

Descripció:
Taller participatiu obert al conjunt de la ciutadania on es recolliran propostes i es debatrà sobre els diferents temes que es tracten en el POUM i que definiran el futur urbanístic del municipi.
Amb especial atenció a aquelles temàtiques que afecten al barri de Can Parellada es tractaran temes com l’habitatge, els equipaments i les zones verdes, l’activitat econòmica, el tractament del sòl no urbanitzable o el patrimoni..

Data:
17 de febrer a les 18.30h.

Lloc:
Local Social de Can Parellada

TALLER PARTICIPATIU A LA BEGUDA

Descripció:
Taller participatiu obert al conjunt de la ciutadania on es recolliran propostes i es debatrà sobre els diferents temes que es tracten en el POUM i que definiran el futur urbanístic del municipi.
Amb especial atenció a aquelles temàtiques que afecten a la Beguda es tractaran temes com l’habitatge, els equipaments i les zones verdes, l’activitat econòmica, el tractament del sòl no urbanitzable o el patrimoni..

Data:
3 de març a les 18.30h

Lloc:
Local Social de La Beguda

TALLER PARTICIPATIU AL MASET I CAN QUISERÓ

Descripció:
Taller participatiu obert al conjunt de la ciutadania on es recolliran propostes i es debatrà sobre els diferents temes que es tracten en el POUM i que definiran el futur urbanístic del municipi.
Amb especial atenció a aquelles temàtiques que afecten a la Beguda es tractaran temes com l’habitatge, els equipaments i les zones verdes, l’activitat econòmica, el tractament del sòl no urbanitzable o el patrimoni..

Data:
24 de febrer a les 18.30h

Lloc:
Local Social El Maset

SESSIONS AMB EL CONSELL D’INFANTS DE MASQUEFA

Descripció:
Conjunt d’activitats realitzades a través del Consell d’Infants. Estan dissenyades amb l’objectiu d’incloure als nens i nenes del poble al procés participatiu i donar veu a un col.lectiu sovint invisibilitzat i allunyat dels espais on es prenen les decisions que els afecten.

Data:
Durant tot el procés participatiu (gener a març de 2022)

Lloc:
a definir

CARTELL SESSIONS PARTICIPATIVES

Consulta pública realitzada

Consulta pública en relació a l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Masquefa.

Dilluns, 16 de maig de 2022.

Es porta a consulta pública per a la partició dels ciutadans l’Avanç del POUM de Masquefa.
Període de consulta: de 16 de maig de 2022 a 14 de juny de 2022

S’adjunten la documentació següent:

 1. Certificat Acord Ple Municipal
 2. Anunci Consulta pública
 3. Memòria Consulta pública.
 4. Resum Avanç POUM

 

Elements de la consulta:

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

 1. b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
 2. c) Els objectius de la norma.
 3. d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

 

D’acord amb l’article 133 Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que regula les consultes públiques prèvies, ens podeu fer arribar les vostres observacions i al·legacions, per mitjà d’instància o escrit a presentar davant del Registre electrònic de l’Ajuntament de Masquefa, ja sigui per mitjans telemàtics a través de la seu electrònica municipal o presencialment.

Documentació d’interès

En aquest apartat trobareu tota la documentació i recursos rellevants sobre el Pla i el seu procés participatiu.

Programa de participació ciutadana
Document resum de l’anàlisi de l’Avanç del POUM
Cartell Acte de presentació
Presentació procés participatiu POUM
Cronograma
Notícia acte de presentació

Resultats procés participatiu

Podeu consultar els resultats del procés de participación del POUM en aquesta memòria on s’exposen els continguts de manera cronològica: les activitats, els resultats de tot el procés de participació i les conclusions, desenvolupades entre desembre de 2021 i març de 2022, coincidint amb la redacció de l’Avanç del POUM. També s’incorporen els materials gràfics de suport adients per a la comprensió del procés i els resultats, i una descripció de la comunicació que s’ha realitzat de tot el procés de participació. Val a dir que ha sigut un procés intens i complex, que s’ha vist obligat a conviure amb la pandèmia de la Covid-19, així que s’han hagut d’adaptar algunes dates i metodologies, amb l’objectiu de garantir el compliment dels objectius plantejats inicialment, i buscant sempre facilitar la participació de totes aquelles persones, col·lectius i entitats que així ho han volgut.

En el cas de Masquefa, a més, s’ha dissenyat un procés que no parteix de zero, ja que que fa molts anys que el tema està latent. La revisió del POUM va iniciar-se fa uns anys, el 2012, i ja es va fer un procés participatiu. La tramitació, però, va quedar aturada en part degut a la incorporació de l’àmbit de la Beguda Alta. Per últim, cal dir que la participació del POUM s’ha fet en un moment on existeixen a Masquefa diverses iniciatives que s’estan desenvolupant simultàniament, i que d’alguna manera s’han desenvolupat en paral. lel, fent un esforç per coordinar-les, evitar duplicitats i buscar sinergies entre elles (Agenda urbana, Auditoria en perspectiva de gènere, Marca territori).

Resultats del procés de participación del POUM

Per què cal participar del POUM?

La redacció d’un document com un POUM és llarga i complexa, i és just en aquestes primeres etapes on esdevé rellevant obrir la mirada i incloure la percepció de les persones que viuen al municipi. Cal posar el focus en les seves vivències i les seves necessitats per tal de completar el treball tècnic que s’està fent, i aconseguir que el document resultant sigui el més acurat possible, i reculli tot allò que les persones que viuen al municipi volen aportar-hi.

ACCIONS PARTICIPATIVES REALITZADES

ENTREVISTES GRUPALS

Descripció:
Les entrevistes grupals són un espai de reflexió col·laboratiu on els diferents grups dividits sectorialment en grups de tècnics, polítics i entitats, comparteixen les seves idees, expectatives, intuïcions sobre el present de Masquefa i generen un discurs comú.
L’objectiu és el d’elaborar una base de treball per a seguir a la resta del procés, i enfocar les accions participatives que es facin.

Data:
28 de gener a les 12h

Lloc:
Online al Youtube de Ràdio Masquefa

TALLER PARTICIPATIU AL NUCLI DE MASQUEFA

Descripció:
Taller participatiu obert al conjunt de la ciutadania on es recolliran propostes i es debatrà sobre els diferents temes que es tracten en el POUM i que definiran el futur urbanístic del municipi.
Amb especial atenció a aquelles temàtiques que afecten al nucli de Masquefa es tractaran temes com l’habitatge, els equipaments i les zones verdes, l’activitat econòmica, el tractament del sòl no urbanitzable o el patrimoni..

Data:
10 de febrer a les 18.30h

Lloc:
Sala d’Actes del CTC

TALLER PARTICIPATIU A CAN PARELLADA

Descripció:
Taller participatiu obert al conjunt de la ciutadania on es recolliran propostes i es debatrà sobre els diferents temes que es tracten en el POUM i que definiran el futur urbanístic del municipi.
Amb especial atenció a aquelles temàtiques que afecten al barri de Can Parellada es tractaran temes com l’habitatge, els equipaments i les zones verdes, l’activitat econòmica, el tractament del sòl no urbanitzable o el patrimoni..

Data:
17 de febrer a les 18.30h.

Lloc:
Local Social de Can Parellada

TALLER PARTICIPATIU A LA BEGUDA

Descripció:
Taller participatiu obert al conjunt de la ciutadania on es recolliran propostes i es debatrà sobre els diferents temes que es tracten en el POUM i que definiran el futur urbanístic del municipi.
Amb especial atenció a aquelles temàtiques que afecten a la Beguda es tractaran temes com l’habitatge, els equipaments i les zones verdes, l’activitat econòmica, el tractament del sòl no urbanitzable o el patrimoni..

Data:
3 de març a les 18.30h

Lloc:
Local Social de La Beguda

TALLER PARTICIPATIU AL MASET I CAN QUISERÓ

Descripció:
Taller participatiu obert al conjunt de la ciutadania on es recolliran propostes i es debatrà sobre els diferents temes que es tracten en el POUM i que definiran el futur urbanístic del municipi.
Amb especial atenció a aquelles temàtiques que afecten a la Beguda es tractaran temes com l’habitatge, els equipaments i les zones verdes, l’activitat econòmica, el tractament del sòl no urbanitzable o el patrimoni..

Data:
24 de febrer a les 18.30h

Lloc:
Local Social El Maset

SESSIONS AMB EL CONSELL D’INFANTS DE MASQUEFA

Descripció:
Conjunt d’activitats realitzades a través del Consell d’Infants. Estan dissenyades amb l’objectiu d’incloure als nens i nenes del poble al procés participatiu i donar veu a un col.lectiu sovint invisibilitzat i allunyat dels espais on es prenen les decisions que els afecten.

Data:
Durant tot el procés participatiu (gener a març de 2022)

Lloc:
a definir

CARTELL SESSIONS PARTICIPATIVES

Consulta pública realitzada

Consulta pública en relació a l’Avanç del Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Masquefa.

Dilluns, 16 de maig de 2022.

Es porta a consulta pública per a la partició dels ciutadans l’Avanç del POUM de Masquefa.
Període de consulta: de 16 de maig de 2022 a 14 de juny de 2022

S’adjunten la documentació següent:

 1. Certificat Acord Ple Municipal
 2. Anunci Consulta pública
 3. Memòria Consulta pública.
 4. Resum Avanç POUM

 

Elements de la consulta:

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

 1. b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
 2. c) Els objectius de la norma.
 3. d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

 

D’acord amb l’article 133 Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que regula les consultes públiques prèvies, ens podeu fer arribar les vostres observacions i al·legacions, per mitjà d’instància o escrit a presentar davant del Registre electrònic de l’Ajuntament de Masquefa, ja sigui per mitjans telemàtics a través de la seu electrònica municipal o presencialment.